Oświadczenia dla zawodników niepełnoletnich

Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów.