Skip to content Skip to footer

Regulamin Mistrzostw Polski w maratonie MTB 2023

1. Organizator

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
  Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS
 • Strona internetowa: www.bikeateliermaraton.pl
 • E-mail: maraton@bikeateliermaraton.pl

2. Podstawowe informacje

a) Mistrzostwa Polski w maratonie MTB 2023 zostaną rozegrane w ramach Bike Atelier MTB Maratonu w Wiśle.

b) Podczas wyścigu obowiązują przepisy UCI oraz PZKol.

c) Skład sędziowski wyznacza PZKol w porozumieniu z Organizatorem.

3. Warunki uczestnictwa

a) Do udziału w Mistrzostwach Polski w Maratonie MTB zostaną dopuszczeni zawodnicy posiadający aktualną licencję PZKol na rok 2023 w kategoriach: Elita, Cyklosport, Masters, Junior oraz Orlik.
Licencję należy przedstawić Komisji Sędziowskiej w biurze zawodów przed wyścigiem.

b) Zawodnicy biorący udział w Mistrzostwa Polski w maratonie MTB 2023 dokonują indywidualnej rejestracji w biurze zawodów lub za pośrednictwem platformy zapisy.mktime.pl. Warunkiem koniecznym do przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia zawodników możliwe są:

 • internetowo: do 7 września 2023 (do godz. 23.59)
 • w biurze zawodów: zgodnie z godzinami otwarcia biura zawodów w celu rejestracji

d) Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu, a także regulaminu cyklu Bike Atelier MTB Maraton.

e) Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe oraz znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

4. Klasyfikacje

a) Mistrzostwa Polski w maratonie MTB na dystansie PRO:

 • ELITA-M (mężczyźni)
 • ELITA-K (kobiety)
 • U23-M (mężczyźni)
 • U23-K (kobiety)
 • MASTERS-K (kobiety)
 • MASTERS-M-I / 30-39 lat (mężczyźni)
 • MASTERS-M-II / 40-49 lat (mężczyźni)
 • MASTERS-M-III / 50 lat i starsi (mężczyźni)
 • CYKLOSPORT-K (kobiety)
 • CYKLOSPORT-M (mężczyźni)

b) Mistrzostwa Polski Juniorów w maratonie MTB na dystansie HOBBY:

 • Junior K (dziewczęta)
 • Junior M (chłopcy)

c) W przypadku zgłoszenia minimum 5 zawodniczek z licencją MASTERS w przedziałach wiekowych 30-39 lat oraz 40-49 lat, z kategorii MASTERS-K zostaną wydzielone dodatkowe kategorie MASTERS-K-30 oraz MASTERS-K-40 (rywalizacja na dystansie PRO).

d) Organizator dopuszcza wydzielenie dodatkowej kategorii Mistrzostw Polski, dla której rywalizacja będzie się odbywała na dystansie HOBBY: MASTERS-M-IV (mężczyźni, 60 lat i więcej) pod warunkiem zgłoszenia co najmniej 5 zawodników do w/w kategorii. Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, zawodnik przydzielony do kategorii MASTERS-M-IV ma prawo uczestniczyć w Mistrzostwach Polski w kategorii MASTERS-M-III na dystansie PRO.

e) Ostateczna decyzja o rozszerzeniu kategorii w ramach Mistrzostw Polski w maratonie MTB zostanie podjęta na podstawie liczby zgłoszonych uczestników przez zarząd Polskiego Związku Kolarskiego (po zamknięciu rejestracji internetowej).

f) Informacja o wydzieleniu dodatkowych kategorii zostanie podana niezwłocznie po decyzji PZKol za pośrednictwem strony internetowej organizatora.

5. Zasady ogólne

a) Każdy uczestnik wyścigu ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora oraz wyznaczonych przez sędziów PZKol. Jednocześnie zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora.

b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

c) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody.

d) W czasie Mistrzostw Polski w maratonie MTB każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy (wydawany w dwóch egzemplarzach, jeden umieszczamy na kierownicy, drugi przypinamy do koszulki – na plecy zawodnika).

e) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

f) Zawodnicy Mistrzostw Polski w maratonie MTB zobowiązani są posiadać osobne numery startowe (do odbioru w biurze zawodów), które będą wykorzystywane do identyfikacji uczestników mistrzostw, a także pomiaru ich czasu przejazdu.

g) W przypadku wycofania się z zawodów (w trakcie ich trwania) uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi tego faktu – osobiście w punkcie pomiaru czasu lub smsem pod numerem: 502 488 611.

h) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

i) Organizator zapewnia zabezpieczenie poszczególnych punktów trasy przez służby porządkowe zgodnie z limitami przedstawionymi przed każdym wyścigiem. Limity będą podawane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Zawodnicy w wyznaczonych punktach otrzymają informację o przekroczeniu limitu.

j) W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora: 574 212 995.

k) Każdy uczestnik Mistrzostw Polski w maratonie MTB jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w sztywnym kasku.

l) Zawodnicy lub Dyrektorzy Sportowi ekip mają obowiązek uczestniczenia w odprawie technicznej oraz zapoznania się z programem i regulaminem wyścigu.

6. Opłaty

a) Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty. Szczegółowy cennik zawarty jest w Regulaminie cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2023 i obejmuje również startujących w ramach Mistrzostw Polski w maratonie MTB.

Cena
Opłata dokonana
do 3 września 2023 (niedziela)
Opłata dokonana
do 7 września 2023 (czwartek)
Opłata w biurze zawodów
Opłata podstawowa
130 zł
140 zł
150 zł
Opłata ulgowa dla zawodników w wieku do 18 lat (wg rocznika)
90 zł
100 zł
110 zł

b) Opłata startowa obejmuje dodatkowy numer startowy dla uczestników Mistrzostw Polski w maratonie MTB.

c) Wpłaty w kasie Biura Zawodów są przyjmowane wyłącznie gotówką.

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu.

e) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

7. Trasa wyścigu oraz treningi

a) Oznakowana trasa Bike Atelier MTB Maratonu 2023 w Wiśle zostanie udostępniona uczestnikom 8 września 2023 o godz. 17.00.

b) Szczegółowa mapa trasy oraz bieżące informacje dotyczące ewentualnych aktualizacji, będą zamieszcza na stronie internetowej Organizatora: www.bikeateliermaraton.pl

c) Zawodnicy mogą wykonywać wcześniejsze treningi na trasie, będą się one jednak odbywać bez dodatkowego zabezpieczenia medycznego, a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne wypadki podczas treningów.

8. Pomoc techniczna

a) Pomoc techniczna w trakcie trwania wyścigu jest dozwolona na zasadach określonych w przepisach UCI oraz PZKol.

b) Lokalizacja stref technicznych zostanie udostępniona na stronie internetowej Organizatora.

9. Kontrola Antydopingowa

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI oraz PZKol. Miejsce kontroli zostanie podane na odprawie technicznej.

10. Sektory startowe / ustawienie zawodników na starcie

a) Mistrzostwa Polski w maratonie MTB na dystansie PRO:

 • Sektor MP-A: ELITA-M, ELITA-K, U23-M, U23-K
 • Sektor MP-B: CYKLOSPORT-K, CYKLOSPORT-M, MASTERS-K, MASTERS-M-I, MASTERS-M-II, MASTERS-M-III (oraz dodatkowe kategorie zgodnie z zapisami Regulaminu w punkcie 4c).
 • Sektor 0: uczestnicy Bike Atelier MTB Maratonu uprawnieni do startu w sektorze „0”
 • Sektory 1 i 2: pozostali uczestnicy Bike Atelier MTB Maratonu, zgodnie z klasyfikacją sektorową cyklu.

b) Mistrzostwa Polski Juniorów w maratonie MTB na dystansie HOBBY:

 • Sektor MP-A: JUNIOR-K, JUNIOR-M (oraz dodatkowa kategoria zgodnie z zapisami Regulaminu w punkcie 4d).
 • Sektor 0: uczestnicy Bike Atelier MTB Maratonu uprawnieni do startu w sektorze „0”
 • Sektory 1 – 6: pozostali uczestnicy Bike Atelier MTB Maratonu, zgodnie z klasyfikacją sektorową cyklu.

11. Nagrody i dekoracje

a) Zwycięzcy w poszczególnych kategoriach Mistrzostw Polski w maratonie MTB otrzymają koszulki „Mistrza Polski” przygotowane przez Polski Związek Kolarski.

b) Zawodnicy zajmujący miejsca od 1 do 3 w poszczególnych kategoriach otrzymają medale Mistrzostw Polski w maratonie MTB.

c) Ceremonia dekoracji będzie przeprowadzona zgodnie z programem wydarzenia. Do ceremonii dekoracji ma obowiązek stawić się 3 najlepszych zawodników/zawodniczek w klasyfikacji Mistrzostw Polski w Maratonie MTB w każdej z kategorii.

12. Kary

W zakresie kar obowiązują przepisy UCI oraz PZKol, a ich ewentualne przyznanie podlega ocenie Komisji Sędziowskiej.

13. Biuro zawodów

Lokalizacja:

 • Rynek w Wiśle
  43-460 Wisła
  Plac Bogumiła Hoffa

Godziny otwarcia (możliwość rejestracji, odbiór numerów startowych):

 • 8 września 2023 (piątek): godz. 17.00 – 19.00
 • 9 września 2023 (sobota): godz. 8.00 – 9.30


14. Program wydarzenia

Szczegółowy program wyścigu zostanie opublikowany na stronie internetowej Organizatora www.bikeateliermaraton.pl do dnia 1 września 2023. Dodatkowo program będzie również dostępny w biurze zawodów.

15. Postanowienia końcowe

a) Zawodnicy Mistrzostw Polski w maratonie MTB poruszają się po trasie na zasadach wyznaczonych przez organizatora i określonych w regulaminie cyklu Bike Atelier MTB Maraton.

b) Wyniki wyścigu będą dostępne na stronie internetowej Organizatora, a także zostaną opublikowane na tablicy informacyjnej w miasteczku wyścigu.

c) Zasady przetwarzania danych osobowych uczestników wydarzenia określa polityka prywatności będąca załącznikiem do regulaminu cyklu Bike Atelier MTB Maraton.

d) W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem wiążące decyzje podejmuje Sędzia Główny wyścigu w porozumieniu z Organizatorem.