Skip to content Skip to footer

Regulamin wyścigów dziecięcych KIDO w ramach Bike Atelier MTB Maraton 2024

Regulamin wyścigów dziecięcych KIDO stanowi załącznik do regulaminu cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2024 i określa sposób startu, rywalizacji i klasyfikacji dzieci w ramach wyścigów KIDO.

1. Podstawowe informacje

1.1. Cele wyścigów dziecięcych KIDO

 • Promocja sportowej rywalizacji Fair Play.
 • Poprawa kondycji fizycznej uczestników wyścigów
 • Propagowanie zdrowego trybu życia
 • Nauka sportowej rywalizacji od najmłodszych lat

1.2. Organizator

Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

2. Rejestracja zawodników

 • Rejestracja uczestnika możliwa jest wyłącznie w Biurze Zawodów wyścigów KIDO, dostępnym na terenie miasteczka Bike Atelier MTB Maraton 2024.
 • Rejestracja możliwa jest w dniu wyścigu w godzinach podanych na stronie internetowej www.bikeateliermaraton.pl (program zawodów).
 • Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu, w tym akceptacja Regulaminu wyścigów dziecięcych KIDO i Polityki prywatności (w przypadku pierwszego startu w sezonie 2024). W kolejnych startach wystarczy ustne zgłoszenie zawodnika w Biurze Zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Formularz zgłoszeniowy zawiera zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w wyścigach dziecięcych KIDO w sezonie 2024.
 • Rodzic lub opiekun prawny dokonujący zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
 • Limit uczestników wynosi 200 zawodników na daną edycję wyścigu

3. Opłaty

 • Koszt uczestnictwa w jednych zawodach wynosi 25 zł.
 • Istnieje możliwość zakupu „stałego” numeru na cały sezon w cenie 5 zł.

Opłata możliwa jest wyłącznie w Biurze Zawodów wyścigów KIDO (płatność gotówką).

4. Kategorie wiekowe

Uczestnicy wyścigów dziecięcych KIDO podzieleni są na kategorie wiekowe zgodnie z poniższą tabelą.

Wyścigi dla dzieci – KIDO
Kod kategoriiWiek / płećRok urodzenia
KD-0do 4 latna podstawie realnego wieku
KD-14-5 lat2020-2019
KD-D26 lat (dziewczynki)2018
KD-C26 lat (chłopcy)2018
KD-D37-8 lat (dziewczynki)2017-2016
KD-C37-8 lat (chłopcy)2017-2016

Uczestnicy wyścigów mogą być klasyfikowani wyłącznie w jednej kategorii wiekowej. W przypadku zawodników, którzy spełniają warunki dwóch lub więcej kategorii o przypisaniu tylko do jednej z nich decyduje rodzic lub opiekun prawny zgłaszający dziecko do rywalizacji.

W przypadku dużej frekwencji Organizator zastrzega możliwość zmian powyższych kategorii, w tym rozdzielenia kategorii KD-0 oraz KD-1 osobno dla chłopców i dziewczynki oraz podziału na dodatkowe grupy wiekowe.

5. Trasa

 • Długość trasy uzależniona jest od terenu w którym odbywa się wyścig, dodatkowo została dopasowana do wieku i możliwości fizycznych uczestników.
 • Rywalizacja odbywa się na terenie miasteczka maratonu, a dystans do pokonania przez zawodników zawiera się w przedziale od 100 do 1500 metrów.
 • Trasa jest oznaczona oraz zabezpieczona przez służby porządkowe Organizatora.

6. Zasady uczestnictwa

 • Każdy uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.
 • Start zawodnika możliwy jest jedynie po dokonaniu poprawnej rejestracji i wniesieniu opłaty startowej.
 • W wyścigach dziecięcych KIDO mogą startować wyłącznie zawodnicy, którzy nie zostali zgłoszeni do Bike Atelier MTB Maratonu na dystansie FAMILY (w ramach danej edycji).
 • Każdy zawodnik powinien posiadać numer startowy wydawany przez Biuro zawodów dziecięcych KIDO.
 • Uczestnicy zobowiązani są startować w kaskach rowerowych (brak kasku wiąże się z uniemożliwieniem startu dziecka w wyścigu).• Start dzieci na rowerkach biegowych możliwy jest wyłącznie w najmłodszej kategorii wiekowej KD-0.
 • Wyścig odbywa się na trasie wyznaczonej przez organizatora, a warunkiem ukończenia wyścigu jest pokonanie jej w całości od miejsca startu do mety. Ewentualne skrócenie trasy może wiązać się z dyskwalifikacją (decyzja o dyskwalifikacji należy do Organizatora).
 • O miejscu i godzinach startu Organizator poinformuje przez wyścigiem.
 • W trakcie rywalizacji rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu startu / mety wyścigu.
 • Organizator dopuszcza obecność opiekunów na starcie i trasie wyścigu, a także w pobliżu trasy, jednak ich obecność nie powinna wpływać na wyniki rywalizacji. Zabrania się tarasowania drogi przejazdu innym zawodnikom, popychania i ciągnięcia zawodników oraz innego zachowania odbiegającego od zasad Fair Play.
 • Priorytetem w wyścigach dziecięcych KIDO jest dobra zabawa i zdrowa rywalizacja, a także stosowanie zasad Fair Play zarówno przez uczestników jak i rodziców / opiekunów prawnych. Zabrania się blokowania innych uczestników wyścigu, popychania oraz używania słów uznanych za niecenzuralne.

7. Klasyfikacja

 • Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie kolejności na mecie lub czasów przejazdu – w zależności od kategorii wiekowej.
 • Wszyscy uczestnicy wyścigów dziecięcych KIDO otrzymują pamiątkowe medale oraz dyplomy. 
 • Odbiór dyplomów i medali, a także ewentualnych nagród możliwy jest wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu.

8. Informacje dodatkowe

 • Program wyścigów dziecięcych KIDO dostępny jest w Biurze zawodów wyścigów dziecięcych KIDO oraz na www.bikeateliermaraton.pl
 • Złamanie zasad Fair Play, blokowanie innych uczestników wyścigu, niestosowanie się do poleceń Organizatora – może skutkować wykluczeniem dziecka z wyścigu (w tej sytuacji opłata startowa nie jest zwracana).
 • Na miejscu wyścigu dostępna jest pomoc medyczna.
 • Uczestnicy wyścigów dziecięcych KIDO objęci są ubezpieczeniem NNW.
 • Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody spowodowane przez swoich podopiecznych.
 • W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie prawdo do przerwania wyścigu w trakcie jego trwania lub jego wcześniejszego odwołania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.