Regulamin wyścigów dziecięcych KIDO w ramach Bike Atelier MTB Maraton 2020

Regulamin wyścigów dziecięcych KIDO stanowi załącznik do regulaminu cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2020 i określa sposób startu, rywalizacji i klasyfikacji dzieci w ramach wyścigów KIDO.

1. Podstawowe informacje

1.1. Cele wyścigów dziecięcych KIDO

 • Promocja sportowej rywalizacji Fair Play.
 • Poprawa kondycji fizycznej uczestników wyścigów
 • Propagowanie zdrowego trybu życia
 • Nauka sportowej rywalizacji od najmłodszych lat

1.2. Organizator

Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

1.3. Kalendarz wyścigów

 • 02 maja 2020 – Rybnik
 • 10 maja 2020 – Psary
 • 24 maja 2020 – Brenna
 • 7 czerwca 2020 – Olkusz
 • 21 czerwca 2020 – Ustroń
 • 5 lipca 2020 – Jeleśnia
 • 26 lipca 2020 – Racibórz
 • 8 sierpnia 2020 – Jablunkov (Czechy)
 • 23 sierpnia 2020 – Zdzieszowice
 • 13 września 2020 – Żywiec
 • 27 września 2020 – Wisła
 • 4 października 2020 – Chrzanów
 • 17 października 2020 – Dąbrowa Górnicza

 

2. Rejestracja zawodników

 • Rejestracja uczestnika możliwa jest wyłącznie w Biurze Zawodów wyścigów KIDO, dostępnym na terenie miasteczka Bike Atelier MTB Maraton 2020.
 • Rejestracja możliwa jest w dniu poprzedzającym wyścig, a także w dniu wyścigu w godzinach podanych na stronie internetowej www.bikeateliermaraton.pl (program zawodów).
 • Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu, w tym akceptacja Regulaminu wyścigów dziecięcych KIDO i Polityki prywatności (w przypadku pierwszego startu w sezonie 2020). W kolejnych startach wystarczy ustne zgłoszenie zawodnika w Biurze Zawodów przez rodzica lub opiekuna prawnego.
 • Formularz zgłoszeniowy zawiera zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział dziecka w wyścigach dziecięcych KIDO w sezonie 2020.
 • Rodzic lub opiekun prawny dokonujący zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.
 • Limit uczestników wynosi 200 zawodników na daną edycję wyścigu

 

3. Opłaty

Koszt uczestnictwa w jednych zawodach wynosi 15 zł (w przypadku rodzeństwa 10 zł za każdego uczestnika).
Opłata możliwa jest wyłącznie w Biurze Zawodów wyścigów KIDO (płatność gotówką).

 

4. Kategorie wiekowe

Uczestnicy wyścigów dziecięcych KIDO podzieleni są na kategorie wiekowe zgodnie z poniższą tabelą.

Wyścigi dziecięce KIDO
Kod kategorii Wiek / płeć Rok urodzenia
KD-0 do 4 lat na podstawie realnego wieku
KD-1 od 4 do 6 lat na podstawie realnego wieku
KD-D2 7-8 lat (dziewczynki) 2013-2012
KD-C2 7-8 lat (chłopcy) 2013-2012
KD-D3 9-11 lat (dziewczynki) 2011-2009
KD-C3 9-11 lat (chłopcy) 2011-2009

Uczestnicy wyścigów mogą być klasyfikowani wyłącznie w jednej kategorii wiekowej. W przypadku zawodników, którzy spełniają warunki dwóch lub więcej kategorii o przypisaniu tylko do jednej z nich decyduje rodzic lub opiekun prawny zgłaszający dziecko do rywalizacji.

W przypadku dużej frekwencji Organizator zastrzega możliwość zmian powyższych kategorii, w tym rozdzielenia kategorii KD-0 oraz KD-1 osobno dla chłopców i dziewczynek oraz podziału na dodatkowe grupy wiekowe.

 

5. Trasa

 • Długość trasy uzależniona jest od terenu w którym odbywa się wyścig, dodatkowo została dopasowana do wieku i możliwości fizycznych uczestników.
 • Dla kategorii wiekowych KD-0 oraz KD-1 rywalizacja odbywa się na terenie miasteczka maratonu, a dystans do pokonania przez zawodników zawiera się w przedziale od 100 do 500 metrów.
 • Dla pozostałych kategorii wiekowych dystans wynosi od 2 do 5 kilometrów.
 • Trasa jest oznaczona oraz zabezpieczona przez służby porządkowe Organizatora.

 

6. Zasady uczestnictwa

 • Każdy uczestnik oraz rodzic lub opiekun prawny ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.
 • Start zawodnika możliwy jest jedynie po dokonaniu poprawnej rejestracji i wniesieniu opłaty startowej.
 • W wyścigach dziecięcych KIDO mogą startować wyłącznie zawodnicy, którzy nie zostali zgłoszeni do Bike Atelier MTB Maratonu na dystansie FAMILY (w ramach danej edycji).
 • Każdy zawodnik powinien posiadać numer startowy wydawany przez Biuro zawodów dziecięcych KIDO (obowiązujący w sezonie 2020).
 • Uczestnicy zobowiązani są startować w kaskach rowerowych (brak kasku wiąże się z uniemożliwieniem startu dziecka w wyścigu).
 • Wyścig odbywa się na trasie wyznaczonej przez organizatora, a warunkiem ukończenia wyścigu jest pokonanie jej w całości od miejsca startu do mety. Ewentualne skrócenie trasy może wiązać się z dyskwalifikacją (decyzja o dyskwalifikacji należy do Organizatora).
 • O miejscu i godzinach startu Organizator poinformuje przez wyścigiem.
 • W trakcie rywalizacji rodzic lub opiekun prawny zobowiązany jest pozostać w pobliżu startu / mety wyścigu.
 • Dla kategorii KD-D2, KD-C2, KD-D3, KD-C3 Organizator dopuszcza obecność opiekunów na trasie wyścigu, jednak powinni oni stosować się do zasad podanych przez Organizatora przed startem. Opiekunowie powinni poruszać się na sprawnych rowerach, obowiązkowo w kasku. Opiekunowie na trasie zobowiązani są stosować się do poleceń pilotów wyścigu oraz obsługi. Zabrania się pchania lub ciągnięcia zawodników podczas rywalizacji. Opiekun powinien jechać zawsze za swoim podopiecznym – jazda przed zawodnikiem może skutkować dyskwalifikacją.
 • Dla kategorii KD-0 oraz KD-1 Organizator dopuszcza obecność opiekunów na starcie i trasie wyścigu, a także w pobliżu trasy, jednak ich obecność nie powinna wpływać na wyniki rywalizacji. Zabrania się tarasowania drogi przejazdu innym zawodnikom, popychania i ciągnięcia zawodników oraz innego zachowania odbiegającego od zasad Fair Play.
 • Priorytetem w wyścigach dziecięcych KIDO jest dobra zabawa i zdrowa rywalizacja, a także stosowanie zasad Fair Play zarówno przez uczestników jak i rodziców / opiekunów prawnych. Zabrania się blokowania innych uczestników wyścigu, popychania oraz używania słów uznanych za niecenzuralne.

 

7. Nagrody i klasyfikacja

 • Klasyfikacja zawodników odbywa się na podstawie kolejności na mecie (zgodnie z kategoriami wiekowymi w jakich startują zawodnicy).
 • Wszyscy uczestnicy wyścigów dziecięcych KIDO otrzymują pamiątkowe medale oraz dyplomy. Dla zawodników zajmujących miejsca od 1 do 3 w każdej kategorii wiekowej przewidziano również nagrody.
 • Odbiór nagród, dyplomów i medali możliwy jest wyłącznie w dniu rozgrywania wyścigu.

 

8. Informacje dodatkowe

 • Program wyścigów dziecięcych KIDO dostępny jest w Biurze zawodów wyścigów dziecięcych KIDO oraz na www.bikeateliermaraton.pl
 • Złamanie zasad Fair Play, blokowanie innych uczestników wyścigu, niestosowanie się do poleceń Organizatora – może skutkować wykluczeniem dziecka z wyścigu (w tej sytuacji opłata startowa nie jest zwracana).
 • Na miejscu wyścigu dostępna jest pomoc medyczna.
 • Uczestnicy wyścigów dziecięcych KIDO objęci są ubezpieczeniem NNW.
 • Rodzice i opiekunowie prawni ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody spowodowane przez swoich podopiecznych.
 • Opiekunom uczestników wyścigów zabrania się startowania na rowerach ze wspomaganiem elektrycznym.
 • W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie prawdo do przerwania wyścigu w trakcie jego trwania lub jego wcześniejszego odwołania.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu.
 • W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.

 

Załącznik: