Skip to content Skip to footer

Start sektorowy – zasady

Na każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2024 obowiązuje start sektorowy, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa zawodników podczas rozpoczęcia maratonu (poszczególne grupy wyjeżdżają na trasę w odstępach czasowych).

a) Klasyfikacja sektorowa dla dystansów PRO i HOBBY będzie sporządzana po każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2024 wg wzoru:

Do klasyfikacji sektorowej brany jest czas najlepszego zawodnika na danym dystansie (PRO lub HOBBY) z wykluczeniem wyników osiągniętych przez zawodników startujących w kategorii ELITA.

Współczynnik dystansu – współczynnik zależący od dystansu jaki pokonał zawodnik:

 • dla dystansu PRO współczynnik dystansu = 1
 • dla dystansu HOBBY współczynnik dystansu = 0,94

b) Liczba sektorów startowych będzie dostosowana do liczby uczestników i może być różna dla poszczególnych edycji Bike Atelier MTB Maratonu w sezonie 2024.

c) Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, których punkty sektorowe zawierają się w przedziale punktowym odpowiednim dla danego sektora.

Dystans PRO:

 • Sektor PRO 0 – jest wydzieloną częścią sektora nr 1 przeznaczoną wyłącznie dla zawodników startujących w kategorii ELITA oraz zawodników sklasyfikowanych na miejscach 1-10 w klasyfikacji OPEN mężczyzn dystansu PRO
 • Sektor PRO 1
 • Sektor PRO 2

Dystans HOBBY:

 • Sektor HOBBY 0 – jest wydzieloną częścią sektora nr 1 przeznaczoną wyłącznie dla zawodników sklasyfikowanych na miejscach 1-10 w klasyfikacji OPEN dystansu HOBBY
 • Sektor HOBBY 1
 • Sektor HOBBY 2
 • Sektor HOBBY 3
 • Sektor HOBBY 4
 • Sektor HOBBY 5
 • Sektor HOBBY 6

Dystans MINI:

 • Sektor MINI – dystans MINI (z możliwością podziału na dodatkowe sektory w przypadku dużej liczby uczestników)

Dystans FAMILY:

 • Sektor FAMILY 1 – dystans FAMILY kategoria wiekowa 13-14 lat
 • Sektor FAMILY 2 – dystans FAMILY kategoria wiekowa do lat 10 oraz 11-12 lat

d) Do wyliczania klasyfikacji sektorowej uwzględnia się najlepszy wynik z ostatnich 3 edycji, w których brał udział dany zawodnik.

e) O rozstawieniu zawodników w sektorach startowych decyduje klasyfikacja sektorowa obliczona na podstawie poprzednich 20 edycji wydarzenia (w zakończonych sezonach). W kolejnych wyścigach będzie ona podstawą do wyliczania sektora w połączeniu z punktami zdobytymi w sezonie 2024.

f) Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora zostanie opublikowana na stronie internetowej Bike Atelier MTB Maraton, nie później niż w piątek poprzedzający wyścig. Lista będzie dostępna także w Biurze Zawodów.

g) Zawodnicy startujący pierwszy raz, którzy nie później niż na 3 dni przed wyścigiem udokumentują swoje osiągnięcia w innych wyścigach MTB, mogą za zgodą Organizatora otrzymać prawo startu z wyższego sektora. Zgłoszenie z dokumentacją wyników należy przesłać na adres sektory@bikeateliermaraton.pl. Uwaga! Dokumentacja przedstawiająca dokonania zawodnika w innych zawodach powinna być kompletna i czytelna. Powinna zawierać link do strony z wynikami zawodnika oraz opis ułatwiający jego znalezienie i identyfikację (miejsce na liście wyników, nr startowy, itp.). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

h) Kolejność startu poszczególnych sektorów oraz odstępy czasowe ustalane są przez Organizatora przed każda edycją maratonu.

i) Na dystansie PRO sektory mają liczony czas startu począwszy od momentu startu wspólnego całego sektora (tzw. czas brutto sektora).
Na dystansie HOBBY sektor nr 1 ma liczony czas brutto, pozostałe sektory czas startu netto.
Na dystansach MINI oraz FAMILY wszystkie sektory będą liczone wg. czasu brutto.

j) W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony może otrzymać karę w wymiarze określonym w pkt. 12 Regulaminu.

k) Zawodnik musi wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor) może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej 20 min.

l) Goście specjalni maratonów oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze wskazanego przez niego sektora niezależnie od udziału/wyniku w poprzednich edycjach.

m) Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.