Regulamin cyklu
BIKE ATELIER MTB MARATON 2017

1. Cele cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2017

 • Rozwój idei maratonów MTB na terenie południowej Polski.
 • Popularyzacja kolarstwa w Polsce południowej.
 • Promocja turystyki rowerowej jako formy zdrowego spędzania czasu.
 • Promowanie regionalnych tras turystycznych.

2. Organizatorzy

 • FHU Rower Serwis Dariusz Leśniewski
  Al. Piłsudskiego 34/643
  41-303 Dąbrowa Górnicza
 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643
  41-303 Dąbrowa Górnicza

Strona internetowa cyklu: www.bikeateliermaraton.pl
E-mail: maraton@bikeateliermaraton.pl
Numer konta: ING BANK ŚLĄSKI: PL 40 1050 1360 1000 0090 3086 2511

3. Kalendarz imprez

 • 23 kwietnia 2017 – Dąbrowa Górnicza
 • 7 maja 2017 – Rybnik
 • 28 maja 2017 – Gliwice
 • 25 czerwca 2017 – Olkusz
 • 30 lipca 2017 – Jastrzębie-Zdrój
 • 20 sierpnia 2017 – Psary
 • 10 września 2017 – Żarki / Niegowa / Janów
 • 30 września 2017 – Ustroń

4. Warunki uczestnictwa

Bike Atelier MTB Maraton 2017 to cykl ogólnodostępnych imprez rowerowych rozgrywanych we wskazanych terminach (w pkt 3. Regulaminu). Uczestnikiem Bike Atelier MTB Maraton 2017 będzie osoba spełniająca zawarte w niniejszym Regulaminie warunki związane z rejestracją oraz uiszczeniem opłaty startowej.

4.1. Rejestracja uczestnika

Rejestracja uczestnika w cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2017 może być dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem.

4.1.1. Zgłoszenie przez internet

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę www.bikeateliermaraton.pl lub zapisy.mktime.pl.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe zawodników do danej edycji maratonu możliwe są do czwartku (włącznie) poprzedzającego imprezę (do godz. 23.59). Po tym terminie możliwe będzie jedynie zgłoszenie w Biurze Zawodów.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej do czwartku poprzedzającego wyścig (przelewem na konto bankowe Organizatora cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2017 podając imię i nazwisko, numer startowy – jeśli zawodnik posiada oraz nazwę edycji). Możliwe jest również wniesienie opłaty startowej w kasie działającej przy Biurze Zawodów, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w cenniku (stawka wyższa).

4.1.2. Zgłoszenie w Biurze Zawodów

a) W dniu rozgrywania wyścigu na terenie miasteczka maratonowego dostępne będzie Biuro Zawodów, które umożliwi rejestrację uczestników wydarzenia.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.

c) Zgłoszenia będą możliwe w godzinach otwarcia Biura Zawodów, nie później niż do godz. 10.30.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w dniu wyścigu (w Biurze Zawodów) zobowiązani są do dokonania opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Opłata możliwa jest wyłącznie w kasie działającej przy Biurze Zawodów (płatność gotówką).

4.1.3. Zgłoszenie drużyny

a) Przed pierwszym startem zawodnicy drużyny dokonują indywidualnej rejestracji internetowej lub w biurze zawodów. Podczas rejestracji istnieje możliwość wskazania drużyny, którą danych zawodnik będzie reprezentował w wyścigu.

b) Każda drużyna powinna wskazać Kapitana Drużyny. Zgłoszenia kapitana należy dokonać na adres maraton@bikeateliermaraton.pl.

c) Uprawnienia Kapitana Drużyny:

 • dokonywanie zgłoszeń w imieniu zawodników drużyny na poszczególne edycje maratonu;
 • rozliczanie drużynowych płatności pakietowych w przypadku posiadania przez drużynę wykupionego pakietu (w tym przypisywanie płatności dla poszczególnych zawodników).

d) Zmianę Kapitana Drużyny należy zgłaszać elektronicznie na adres maraton@bikeateliermaraton.pl.

e) Najpóźniej do czwartku poprzedzającego imprezę Kapitan Drużyny powinien zgłosić listę zawodników drużyny objętych płatnościami pakietowymi. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: maraton@bikeateliermaraton.pl.

4.1.4. Dodatkowe warunki związane z rejestracją

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

b) Dokonanie opłaty startowej przelewem bez wpisania nazwy danej edycji skutkuje zaksięgowaniem jej na najbliższy maraton w cyklu.

c) W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem, uczestnik zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia przelewu w dniu wyścigu, który w razie potrzeby pozwoli na weryfikację płatności.

d) Zgłoszenie udziału w maratonie jest jednocześnie przyjęciem warunków niniejszego Regulaminu i akceptacją jego warunków.

e) Zgłoszenie udziału w maratonie oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem, a także wyników z danymi osobowymi (imię, nazwisko, miejscowość, nazwa reprezentowanego klubu) przez prasę, radio, telewizję, oraz także za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz stron z nim powiązanych.

f) Zgłaszając uczestnictwo w maratonie zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego.

g) Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat (rok urodzenia 2002 i młodsi) dopuszczeni będą do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego. Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji i podpisać stosowne Oświadczenie w Biurze Zawodów (przed pierwszym startem).

h) Zawodnicy niepełnoletni, którzy ukończyli 10 lat, zobowiązani są posiadać ważną kartę rowerową.

i) Zgłoszenie zawodnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883). Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do wzięcia udziału w Bike Atelier MTB Maratonie 2017 zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Osobom, które podały dane osobowe, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Organizator może przetwarzać dane osobowe w związku z organizacją Bike Atelier MTB Maratonu 2017 także we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji wydarzenia.

j) Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

k) W przypadku uruchomienia przez Organizatora dodatkowej klasyfikacji dla danego wyścigu (np. branżowej lub mieszkańców), uczestnik zawodów podczas dokonywania rejestracji będzie miał obowiązek zgłoszenia się do wskazanej klasyfikacji dodatkowej, aby zostać w niej ujętym.

5. Opłaty

Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty, a także wybranego dystansu.

5.1. Dystanse PRO, HOBBY

 • 60 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – dotyczy opłaty przelewem dokonanej do czwartku poprzedzającego imprezę;
 • 90 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – opłata w dniu startu, dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów;
 • 200 zł – pakiet indywidualny za 4 starty – opłata wyłącznie przelewem (płatność maksymalnie do 27 lipca);
 • 285 zł – pakiet indywidualny za 6 startów – opłata wyłącznie przelewem (płatność maksymalnie do 25 maja);
 • 360 zł – pakiet indywidualny za 8 startów – opłata wyłącznie przelewem (płatność maksymalnie do 20 kwietnia);
 • pakiet drużynowy – minimum 32 osobostarty, koszt jednego osobostartu 45 zł (opłata wyłącznie przelewem do 16 kwietnia), z możliwością dokupienia pojedynczych osobostartów po wykorzystaniu pakietu w cenie 45 zł.

5.2. Dystans FAMILY

Start rodzinny (osoba niepełnoletnia + opiekun):

 • 40 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – dotyczy opłaty przelewem dokonanej do czwartku poprzedzającego imprezę (opłata zawiera start zawodnika oraz opiekuna);
 • 55 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – opłata w dniu startu, dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów (opłata zawiera start zawodnika oraz opiekuna);
 • 140 zł – pakiet indywidualny za 4 starty – opłata wyłącznie przelewem (płatność maksymalnie do 27 lipca);
 • 195 zł – pakiet indywidualny za 6 startów – opłata wyłącznie przelewem (płatność maksymalnie do 25 maja);
 • 240 zł – pakiet indywidualny za 8 startów – opłata wyłącznie przelewem (płatność maksymalnie do 20 kwietnia).

5.3. Dystans KIDDY

 • 10 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach.

5.4. Numer startowy

 • 15 zł – koszt wydania numeru startowego razem z chipem, numer przechodzi na własność uczestnika. Opłata może zostać dokonana przelewem na konto bankowe Organizatora (w tytule przelewu należy zaznaczyć, że opłata dotyczy numeru startowego) lub w dniu zawodów – wyłącznie gotówką – przy odbiorze numeru.
 • 15 zł – jednorazowa opłata za zgubiony numer startowy. Opłata może zostać dokonana przelewem na konto bankowe Organizatora (w tytule przelewu należy zaznaczyć, że opłata dotyczy numeru startowego) lub w dniu zawodów – wyłącznie gotówką – przy odbiorze numeru.

Numer startowy obowiązuje na wszystkich edycjach Bike Atelier MTB Maratonu 2017 i musi być zamontowany w widocznym sposób na kierownicy roweru.

5.5. Przeniesienie opłaty wpisowej

a) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

b) Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów, na które została wpłacona.

c) Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

5.6. Faktury

Faktury do opłat wystawiane są nie później niż w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: maraton@bikeateliermaraton.pl

5.7. Odwołanie imprezy

W przypadku odwołania danej edycji maratonu z przyczyn niezależnych od organizatora (warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie maratonu, kataklizmy, itp.) dana edycja maratonu nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

6. Uczestnictwo w maratonie

6.1. Zasady ogólne

a) Każdy uczestnik Bike Atelier MTB Maraton 2017 ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.

b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

c) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz poleceń służb Organizatora.

d) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody

e) Zawodnicy podczas maratonu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

f) Uczestnik maratonu zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

g) Uczestnik maratonu w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

h) Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.

i) Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.

j) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją.

6.2. Obowiązkowe oświadczenia zawodników

a) Zawodnicy dokonujący rejestracji drogą internetową wraz ze zgłoszeniem swojego udziału w imprezie oświadczają, że zapoznali się z niniejszym Regulaminem.

b) Zawodnicy dokonujący rejestracji w Biurze Zawodów zobowiązani są złożyć podpis, którym poświadczają zapoznanie się z zasadami niniejszego regulaminu.

c) Start zawodnika niepełnoletniego (dystansach PRO, HOBBY lub FAMILY) możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów (jedno oświadczenie obowiązuje na wszystkich wyścigach, bez tego dokumentu zawodnik nie otrzyma numeru startowego).

d) Start zawodnika na dystansie KIDDY możliwy jest po złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów.

7. Świadczenia dla zawodników

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufety na trasie,
 • ciepły posiłek regeneracyjny (za wyjątkiem dystansu KIDDY)
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie medyczne.

W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora: 574 212 995.

8. Program zawodów

Każda edycja przeprowadzona jest według programu publikowanego za pośrednictwem strony www.bikeateliermaraton.pl oraz dostępnego na miejscu imprezy.

9. Dystanse

 • PRO: 55 – 80 km
 • HOBBY: 20 – 35 km
 • FAMILY: 20 – 35 km
 • KIDDY: 200 m – 5 km

10. Rywalizacja i bezpieczeństwo

a) Zawodnik ma prawo startu tylko na jednym dystansie, podczas danego maratonu.

b) Wyboru dystansu uczestnicy dokonują na trasie maratonu, kierując się oznakowaniem przygotowanym przez Organizatora – dotyczy dystansów PRO i HOBBY. W przypadku dystansu FAMILY zawodnicy są automatycznie przypisywani do dystansu na podstawie kategorii wiekowej.

c) W przypadku dystansów PRO i HOBBY możliwość wyboru dystansu ograniczona jest do rozjazdu, czyli punktu w którym trasy poszczególnych dystansów rozdzielają się. Po przejechaniu rozjazdu zawodnik aby zostać prawidłowo sklasyfikowanym, musi trzymać się wybranego przez siebie dystansu.

d) Wjazd na dystans PRO może zostać ograniczony limitem czasu. Informacja o wprowadzeniu limitu będzie podawana przed startem oraz na stronie internetowej cyklu.

e) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników. Czas zawodnika zaczyna biec w momencie startu jego sektora.

f) Start we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego.

g) Opiekunowie na dystansach FAMILY i KIDDY zobowiązani są do ustawienia się na starcie w miejscu wskazanym przez Organizatora (za zawodnikami). Opiekun jedzie za zawodnikiem dystansu FAMILY i KIDDY po jego torze jazdy „gęsiego”. Opiekunom zabrania się popychania lub pchania zawodników dystansu FAMILY. Opiekun zobowiązany jest ustąpić na trasie innym zawodnikom, trzymając się z własnym podopiecznym prawej strony jazdy.

h) Zawodnik zostanie sklasyfikowany jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w punkcie Pomiaru Czasu (przy mecie).

i) Przypisanie do danego dystansu będzie następowało automatycznie po przejechaniu przez zawodnika mety z uwzględnieniem punktów kontrolnych. W przypadku dokonania odczytu na punktach kontrolnych obejmujących tylko dystans HOBBY – zawodnik zostanie sklasyfikowany na dystansie HOBBY, jeżeli zostaną dokonane odczyty na punktach kontrolnych dystansu PRO – zawodnik zostanie sklasyfikowany na dystansie PRO.

j) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego. Numer alarmowy w czasie maratonów to 574 212 995.

k) Limit pomiaru czasu (do klasyfikacji) będzie podawany każdorazowo przed wyścigiem za pośrednictwem strony internetowej cyklu (nie później niż na 3 dni przed wyścigiem) oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Limit będzie zależny od długości i stopnia trudności trasy (nie dotyczy dystansu KIDDY).

l) Organizator zapewnia zabezpieczenie poszczególnych punktów trasy przez służby porządkowe zgodnie z limitami przedstawionymi przed każdym wyścigiem (nie później niż na 3 dni przed wyścigiem). Limity będą podawane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz bezpośrednio przed startem przez spikera.

m) Uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi lub Komisji Sędziowskiej wycofanie się z zawodów (w trakcie ich trwania) – osobiście w Biurze Zawodów lub telefonicznie pod numerem: 574 212 994.

11. Zasady Fair Play

a) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.

b) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze.

c) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek ochronnych).

12. Kategorie

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Kategorie są zdefiniowane dla każdego dystansu osobno.

Zawodnik, który nie posiada licencji ELITA, jednak posiada inną licencję wydaną przez PZKol np. MASTERS, a zdecyduje, że chce startować w kategorii ELITA, ma takie prawo. Przypisanie do tej kategorii obowiązuje przez cały sezon.

Dystans PRO:

 • ELITA-M – zawodnicy z licencjami (mężczyźni) – OPEN
 • ELITA-K – zawodnicy z licencjami (kobiety) – OPEN

Zawodnicy w kategorii ELITA są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.

Dystans PRO – mężczyźni:

 • P-M0 – 16 – 18 lat (roczniki 2001 – 1999)
 • P-M20 – 19 – 29 lat (roczniki 1998 – 1988)
 • P-M30 – 30 – 39 lat (roczniki 1987 – 1978)
 • P-M40 – 40 – 49 lat (roczniki 1977 – 1968)
 • P-M50 – 50 – 59 lat (roczniki 1967 – 1958)
 • P-M60 – powyżej 60 lat (roczniki 1957 wzwyż)

Dystans PRO – kobiety:

 • P-K0 – 16 -18 lat (roczniki 2001 – 1999)
 • P-K20 – 19 – 29 lat (roczniki 1998 – 1988)
 • P-K30 – 30 – 39 lat (roczniki 1987 – 1978)
 • P-K40 – 40 – 49 lat (roczniki 1977 – 1968)
 • P-K50 – powyżej 50 lat (roczniki 1967 wzwyż)

Dystans HOBBY – mężczyźni:

 • H-M0 – 16 – 18 lat (roczniki 2001 – 1999)
 • H-M20 – 19 – 29 lat (roczniki 1998 – 1988)
 • H-M30 – 30 – 39 lat (roczniki 1987 – 1978)
 • H-M40 – 40 – 49 lat (roczniki 1977 – 1968)
 • H-M50 – 50 – 59 lat (roczniki 1967 – 1958)
 • H-M60 – powyżej 60 lat (roczniki 1957 wzwyż)

Dystans HOBBY – kobiety:

 • H-K0 – 16 -18 lat (roczniki 2001 – 1999)
 • H-K20 – 19 – 29 lat (roczniki 1998 – 1988)
 • H-K30 – 30 – 39 lat (roczniki 1987 – 1978)
 • H-K40 – 40 – 49 lat (roczniki 1977 – 1968)
 • H-K50 – powyżej 50 lat (roczniki 1967 wzwyż)

Dystans FAMILY – chłopcy:

 • F-C0 – do 9 lat (roczniki do 2008)
 • F-C1 – 10 – 11 lat (roczniki 2007 – 2006)
 • F-C2 – 12 – 13 lat (roczniki 2005 – 2004)
 • F-C3 – 14 – 15 lat (roczniki 2003 – 2002)

Dystans FAMILY – dziewczęta:

 • F-D0 – do 9 lat (roczniki do 2008)
 • F-D1 – 10 – 11 lat (roczniki 2007 – 2006)
 • F-D2 – 12 – 13 lat (roczniki 2005 – 2004)
 • F-D3 – 14 – 15 lat (roczniki 2003 – 2002)

Dystans KIDDY:

 • KD-0 – do 4 lat (na podstawie realnego wieku)
 • KD-1 – 4 – 6 lat (na podstawie realnego wieku)
 • KD-C2 – 7 – 8 lat chłopcy (roczniki 2010 – 2009)
 • KD-D2 – 7 – 8 lat dziewczynki (roczniki 2010 – 2009)
 • KD-C3 – 9 – 11 lat chłopcy (roczniki 2008 – 2006)
 • KD-D3 – 9 – 11 lat dziewczynki (roczniki 2008 – 2006)

13. Drużyna

a) Jako drużyna traktowana jest formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca stowarzyszenie, klub sportowy, firmę, placówkę oświatową lub inną jednostkę organizacyjną.

b) Warunkiem weryfikacji drużyny jest rejestracja minimum 4 zawodników.

c) Zakazana jest migracja między drużynami w trakcie trwania sezonu.

d) Można dopisywać kolejnych zawodników do danej drużyny w czasie sezonu.

e) Zawodnicy przypisani do danej drużyny powinni wskazać Kapitana Drużyny, który będzie miał bezpośredni kontakt z Organizatorem. Rola i uprawnienia Kapitana Drużyny zostały opisane w pkt. 4 Regulaminu.

14. Klasyfikacja

14.1. Klasyfikacja indywidualna

a) Klasyfikacja dla pojedynczej edycji

Klasyfikacja indywidualna dla pojedynczej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2017 będzie przeprowadzona osobno na dystansach PRO, HOBBY i FAMILY, na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych, niezależnie dla kobiet i mężczyzn. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.

b) Klasyfikacja generalna cyklu

Klasyfikacja indywidualna dla całego cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2017 (zwana też klasyfikacją generalną) będzie przeprowadzona osobno na dystansach PRO i HOBBY, na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych oraz w kategorii OPEN (liczona wspólnie dla zawodników z licencją oraz bez licencji), niezależnie dla kobiet i mężczyzn. Klasyfikacja na dystansie FAMILY będzie prowadzona jedynie w kategoriach wiekowych.

Zwycięzcą w klasyfikacji generalnej (klasyfikacja w kategoriach wiekowych oraz w kategorii OPEN) zostanie zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów w swoich pięciu najlepszych startach. Warunkiem pojawienia się w klasyfikacji generalnej jest start w nie mniej niż trzech edycjach Bike Atelier MTB Maratonu 2017.

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona na podstawie punktów zdobywanych przez zawodników w czasie poszczególnych edycji Bike Atelier MTB Maratonu. Punkty będą naliczane niezależnie w kategoriach wiekowych i w kategorii OPEN, według zasad przedstawionych w Regulaminie.

Zasady naliczania punktów w klasyfikacji generalnej (w kategoriach wiekowych oraz ELITA):

 • Dystans PRO – kategorie ELITA – punktacja naliczana zgodnie z tabelą:

  Zawodnikom poniżej 20. miejsca nie będą naliczane punkty.
 • Dystans PRO – kategorie wiekowe
 • Dystans HOBBY
 • Dystans FAMILY

Zasady naliczania punktów w klasyfikacji generalnej (w kategorii OPEN osobno dla kobiet i mężczyzn):

 • Dystans PRO
 • Dystans HOBBY

W przypadku równej ilości punktów o lepszym miejscu decyduje najlepsze miejsce ze wszystkich edycji (w kategorii której dotyczy klasyfikacja), w następnej kolejności decyduje lepsze miejsce w ostatnim wyścigu zaliczanym do punktacji (w kategorii której dotyczy klasyfikacja).

14.2. Klasyfikacja drużynowa

Klasyfikacja drużynowa jest oparta na indywidualnych wynikach zawodników danej drużyny. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona tylko na dystansach PRO i HOBBY. Będą prowadzone dwie klasyfikacje: OPEN oraz SPORTOWA. Drużyna w danej edycji jest klasyfikowana tylko wtedy, gdy startuje minimum 4 jej zawodników.

a) Klasyfikacja drużynowa OPEN

Zwycięzcą jest drużyna, która zbierze największą ilość punktów w poszczególnych edycjach. Punkty będą liczone na podstawie wyniku czterech najlepszych zawodników danej drużyny – liczonych w kategorii OPEN.

b) Klasyfikacja drużynowa SPORTOWA

Zwycięzcą jest drużyna, która zbierze największą ilość punktów w poszczególnych edycjach. Punkty będą liczone na podstawie wyników w kategoriach wiekowych (dla dystansów PRO i HOBBY). Do klasyfikacji zostaną zaliczone punkty sześciu zawodników danej drużyny, którzy zajęli najlepsze miejsca w kategoriach wiekowych – dotyczy zarówno dystansu PRO i HOBBY (z danej kategorii wiekowej będą brane pod uwagę tylko punkty jednego – najlepszego zawodnika danej drużyny). W przypadku mniejszej ilości zawodników w drużynie, punkty będą liczone wg zgłoszonej listy zawodników (czyli np. 4 lub 5 zawodników). Punkty do klasyfikacji drużynowej będą liczone zgodnie z zasadami klasyfikacji indywidualnej.

14.3. Dodatkowe klasyfikacje

Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji dla poszczególnych wyścigów, będą one jednak niezależne od klasyfikacji indywidualnej i drużynowej (np. klasyfikacja mieszkańców lub branżowa).

15. Sektory startowe

Na każdej edycji na dystansach PRO, HOBBY i FAMILY obowiązuje start sektorowy, który polega na podniesieniu bezpieczeństwa rozpoczęcia maratonu przez zawodników w odstępach czasowych.

a) Klasyfikacja sektorowa będzie sporządzana po każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2017 wg wzoru:

Do klasyfikacji sektorowej brany jest czas najlepszego zawodnika na danym dystansie (PRO lub HOBBY) z wykluczeniem wyników osiągniętych przez zawodników startujących w kategorii ELITA.

Współczynnik dystansu – współczynnik zależący od dystansu jaki pokonał zawodnik:

 • dla dystansu PRO współczynnik dystansu = 1
 • dla dystansu HOBBY współczynnik dystansu = 0,94

b) Wydzielonych zostanie osiem sektorów startowych. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sektorów startowych.

c) Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, których punkty sektorowe zawierają się w przedziale punktowym odpowiednim dla danego sektora:

 • Sektor 0 – jest wydzieloną częścią sektora nr 1 przeznaczoną wyłącznie dla zawodników startujących w kategorii ELITA oraz zawodników sklasyfikowanych na miejscach 1-30 w klasyfikacji OPEN dystansu PRO
 • Sektor 1 – od 1,000 do 0,890 pkt.
 • Sektor 2 – od 0,889 do 0,830 pkt.
 • Sektor 3 – od 0,829 do 0,770 pkt.
 • Sektor 4 – od 0,769 do 0,720 pkt.
 • Sektor 5 – od 0,719 do 0,640 pkt.
 • Sektor 6 – od 0,639 do 0,500 pkt.
 • Sektor 7 – od 0.499 pkt. – i mniej oraz zawodnicy, którzy nie posiadają jeszcze punktów
 • Sektor 8 – Dystans FAMILY od kategorii wiekowej 12-13 lat i mniej (zawodnicy w kategorii wiekowej 14-15 lat będą przydzielani do sektorów na zasadach ogólnych)

d) Do wyliczania klasyfikacji sektorowej uwzględnia się najlepszy wynik z ostatnich 2 edycji, w których brał udział dany zawodnik.

e) Podczas pierwszej edycji Bike Atelier MTB Maraton 2017 o rozstawieniu zawodników w sektorach startowych decyduje najlepszy wynik osiągnięty przez nich w roku 2016.

f) Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora zostanie opublikowana na stronie internetowej Bike Atelier MTB Maraton po zakończeniu zapisów drogą elektroniczną, nie później niż w piątek poprzedzający wyścig. Lista będzie dostępna także w Biurze Zawodów.

g) Zawodnicy startujący po raz pierwszy, którzy nie później niż na 3 dni przed wyścigiem udokumentują swoje osiągnięcia w innych wyścigach MTB, mogą za zgodą Organizatora otrzymać prawo startu z wyższego sektora. Zgłoszenie z dokumentacją wyników należy przesłać na adres dariusz.lesniewski@bikeateliermaraton.pl, wpisując w temacie „Sektor startowy”.

UWAGA! Dokumentacja przedstawiająca dokonania zawodnika w innych zawodach powinna być kompletna i czytelna. Powinna zawierać link do strony z wynikami zawodnika oraz opis ułatwiający jego znalezienie i identyfikacje (miejsce na liście wyników, nr startowy, itp.). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

h) Start poszczególnych sektorów odbędzie się kolejno, począwszy od sektorów nr 0 i 1, w odstępach czasowych przedstawionych przed startem przez Organizatora.
Zawodnicy mają liczony czas startu począwszy od momentu startu wspólnego całego sektora (tzw. czas brutto sektora). Sektory „0” oraz „1” startują jednocześnie i mają liczony wspólny czas startu.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.

i) W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony, zostanie ukarany dodaniem do jego czasu przejazdu 40 min.

j) Zawodnik musi wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor) może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej 20 min.

k) Goście specjalni maratonów oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze wskazanego przez niego sektora niezależnie od udziału/wyniku w poprzednich edycjach.

16. Ruch drogowy

a) Maraton będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie.

17. Trofea i nagrody

a) W poszczególnych edycjach zostaną wręczone trofea sportowe, przydzielane na podstawie klasyfikacji w kategoriach wiekowych oraz osobno dla kategorii ELITA.

b) Najlepsi zawodnicy w poszczególnych edycjach otrzymają nagrody w swoich kategoriach wiekowych:

 • Na dystansie PRO dla kategorii ELITA-M i ELITA-K oraz w kategoriach wiekowych: za zajęcie miejsca od I do III – bony zakupowe do sieci sklepów Bike Atelier
 • Na dystansie HOBBY w kategoriach wiekowych: za zajęcie miejsca od I do III – nagrody rzeczowe
 • Na dystansie FAMILY w kategoriach wiekowych: za zajęcie miejsca od I do III – nagrody rzeczowe

c) Trofea i nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu. Godziny dekoracji określa program poszczególnych wyścigów. W przypadku zawodników, którzy dojadą do mety w trakcie lub po dekoracji, istnieje możliwość odbioru nagród i trofeów w czasie późniejszym.

d) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum i nagrody (za wyjątkiem zawodników, którzy dojadą do mety po dekoracji lub w jej trakcie).

e) Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

f) W klasyfikacji generalnej cyklu na każdym z dystansów zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody rzeczowe.

g) Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

18. Kary

a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

 • upomnienie,
 • kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut,
 • dyskwalifikacja.

b) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym Bike Atelier MTB Maratonu.

19. Protesty

a) Protesty można składać w dniu zawodów, do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów (słownie). Po tym czasie można składać protesty pisemnie lub drogą elektroniczną (maraton@bikeateliermaraton.pl), tylko po uiszczeniu kaucji wysokości 50 zł (na konto bankowe Organizatora).

b) Uwzględnione protesty i uwagi do wyników zgłoszone po dekoracjach, będą brane pod uwagę tylko do wyników końcowych (Organizator nie przewiduje powtórek dekoracji oraz zmian w przyznanych nagrodach).

c) Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest.

d) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

e) Uwagi do własnych wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (maraton@bikeateliermaraton.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

20. Informacje dodatkowe

a) Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów i stronie internetowej www.bikeateliermaraton.pl).

b) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

c) Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie.

d) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.