Regulamin wyścigu BIKE ATELIER XC 2017

1. Cele Bike Atelier XC 2017

 • Rozwój idei maratonów XC na terenie południowej Polski.
 • Popularyzacja kolarstwa w Polsce południowej.
 • Promocja turystyki rowerowej jako formy zdrowego spędzania czasu.

2. Organizator

 • PROFIMET SPORT s. c. J. Janus J. Kotarski
  41-200 Sosnowiec
  ul. 3 Maja 1
  NIP: 644-10-19-084

Strona internetowa cyklu: www.bikeateliermaraton.pl
E-mail: xc@bikeateliermaraton.pl
Numer konta bankowego: 07 1050 1272 1000 0092 2455 8743

3. Kalendarz imprez

 • 14 maja 2017 – Sosnowiec, Górka Środulska

4. Warunki uczestnictwa

Bike Atelier XC 2017 to ogólnodostępna impreza rowerowa. Uczestnikiem Bike Atelier XC 2017 może być osoba spełniająca zawarte w niniejszym Regulaminie warunki związane z rejestracją oraz uiszczeniem opłaty startowej.

4.1. Rejestracja uczestnika

Rejestracja uczestnika w cyklu Bike Atelier XC 2017 może być dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem.

4.1.1. Zgłoszenie przez internet

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę www.bikeateliermaraton.pl

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest założenie konta w systemie POMIARYCZASU.PL oraz wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe zawodników do danej edycji maratonu możliwe są do czwartku (włącznie) poprzedzającego imprezę (do godz. 23.59). Po tym terminie możliwe będzie jedynie zgłoszenie w Biurze Zawodów.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej do czwartku poprzedzającego wyścig (przelewem na konto bankowe Organizatora cyklu Bike Atelier XC 2017 podając imię i nazwisko – jeśli zawodnik posiada, oraz nazwę edycji).
Możliwe jest również wniesienie opłaty startowej w kasie działającej przy Biurze Zawodów, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w cenniku (stawka wyższa).

4.1.2. Zgłoszenie w Biurze Zawodów

a) W dniu rozgrywania wyścigu na terenie miasteczka rowerowego dostępne będzie Biuro Zawodów, które umożliwi rejestrację uczestników wydarzenia.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.

c) Zgłoszenia będą możliwe z godzinach otwarcia Biura Zawodów, nie później niż do godz. 9.30.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w dniu wyścigu (w Biurze Zawodów) zobowiązani są do dokonania opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Opłata możliwa jest wyłącznie w kasie działającej przy Biurze Zawodów (płatność gotówką).

4.1.3. Dodatkowe warunki związane z rejestracją

a) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

b) Dokonanie opłaty startowej przelewem bez wpisania nazwy danej edycji skutkuje zaksięgowaniem jej na najbliższą imprezę

c) W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem, uczestnik zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia przelewu w dniu wyścigu, który w razie potrzeby pozwoli na weryfikację płatności.

d) Wypełnienie formularza zgłoszeniowego jest jednocześnie oświadczeniem o zapoznaniu się uczestnika Bike Atelier XC z treścią regulaminu i akceptacją jego warunków.

e) Zgłoszenie udziału w maratonie oznacza zgodę na wykorzystanie zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem, a także podawania wyników z danymi osobowymi przez prasę, radio, telewizję, a także za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz stron z nim powiązanych.

f) Zgłaszając uczestnictwo w maratonie zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego.

g) Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat (rok urodzenia 2002 i młodsi) dopuszczeni będą do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego. Opiekun towarzyszący osobie niepełnoletniej zobowiązany jest dokonać rejestracji i podpisać stosowne Oświadczenie w Biurze Zawodów (przed pierwszym startem).

h) Zgłoszenie zawodnika jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz.883).

i) Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

5. Opłaty

5.1. Opłaty startowe

Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty:

 • 25 zł – dotyczy opłaty przelewem dokonanej do czwartku poprzedzającego imprezę;
 • 35 zł – dotyczy opłata dokonanej w dniu startu, wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów.

5.2 Numer startowy

Numer startowy wypożyczany jest uczestnikowi bezpłatnie i nie przechodzi na własność uczestnika. W przypadku zagubienia numeru uczestnik zobowiązany jest do uiszczenia kwoty 15 zł – jednorazowej opłaty za zgubiony numer startowy.

Numer startowy musi być zamontowany w widocznym sposób na kierownicy roweru.

5.3. Przeniesienie opłaty wpisowej

Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów, na które została wpłacona.
Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

5.4. Faktury

Faktury do opłat wystawiane są nie później niż w ciągu 7 dni od dokonania wpłaty. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić w Biurze Zawodów lub drogą elektroniczną na adres: xc@bikeateliermaraton.pl

5.5. Odwołanie imprezy

W przypadku odwołania danej edycji maratonu z przyczyn niezależnych od organizatora (warunki atmosferyczne uniemożliwiające przeprowadzenie maratonu, kataklizmy, itp.) dana edycja maratonu nie zostanie zorganizowana w innym terminie. W takiej sytuacji Organizator nie dokona zwrotu opłaty startowej.

6. Uczestnictwo w imprezie

6.1. Zasady ogólne

a) Każdy uczestnik Bike Atelier XC ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.

b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

c) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego oraz poleceń służb Organizatora.

d) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody.

e) Zawodnicy podczas imprezy nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

f) Uczestnik imprezy zrzeka się prawa dochodzenia prawnego lub zwrotnego od organizatora lub jego zleceniobiorców w razie wypadku lub szkody związanej z zawodami.

g) Uczestnik imprezy w razie wypadku nie może wnosić żadnych roszczeń w stosunku do organizatora.

h) Każdy uczestnik imprezy i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z
dyskwalifikacją zawodnika.

i) Zabrania się startowania w imprezie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.

j) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy imprezy karane będzie dyskwalifikacją.

6.2. Obowiązkowe oświadczenia zawodników

a) Zawodnicy dokonujący rejestracji drogą internetową wraz ze zgłoszeniem swojego udziału w imprezie oświadczają, że zapoznali się z niniejszym regulaminem.

b) Zawodnicy dokonujący rejestracji w Biurze Zawodów zobowiązani są złożyć podpis, którym poświadczają zapoznanie się z zasadami niniejszego regulaminu.

c) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów (jedno oświadczenie obowiązuje na wszystkich wyścigach, bez tego dokumentu zawodnik nie otrzyma numeru startowego).

OŚWIADCZENIE – start zawodnika niepełnoletniego [PDF]

7. Świadczenia dla zawodników

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • doraźną pomoc serwisu rowerowego przed startem,
 • ubezpieczenie NNW,
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie medyczne.

W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora.

8. Program zawodów

Każda edycja przeprowadzona jest według programu publikowanego za pośrednictwem strony www.bikeateliermaraton.pl oraz dostępnego na miejscu imprezy.

9. Trasa zawodów

Trasa zawodów wyznaczona będzie po pętli o długości ok. 4 km. Trasa będzie prowadziła w terenie po leśnych ścieżkach i duktach oraz alejkach parkowych. Całość trasy będzie oznakowana, a w newralgicznych miejscach trasy zawodów organizator rozstawi osoby zabezpieczające. Organizator zawodów w terminie do 1 tygodnia przed imprezą udostępni na stronie www.bikeateliermaraton.pl szczegółową mapkę strefy zawodów i tras.

Dzieci do lat 10 rywalizują na odrębnej trasie.

10. Pomiar czasu

Czas zawodników rywalizujących w poszczególnych kategoriach wiekowych na trasie głównej będzie mierzony za pomocą elektronicznego systemu pomiaru czasu. Czasy w wyścigach dziecięcych będą mierzone pomiarem ręcznym (stopery). Zwycięzcami we wszystkich kategoriach będą ci zawodnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę.

11. Kategorie wiekowe

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia

Wyścig główny:

 • JK0 – dziewczęta do 14 lat (rok urodzenia do 2003)
 • JK1 – dziewczęta 15-16 lat (rok urodzenia 2002-2001)
 • JK2 – dziewczęta 17-18 lat (rok urodzenia 2000-1999)
 • K2 – kobiety 19-29 lat (rok urodzenia 1998-1988)
 • K3 – kobiety 30-39 lat (rok urodzenia 1987-1978)
 • K4 – kobiety 40-49 lat (rok urodzenia 1977-1968)
 • K5 – kobiety powyżej 50 lat (rok urodzenia do 1967)
 • JM0 – chłopcy do 14 lat (rok urodzenia do 2003)
 • JM1 – chłopcy 15-16 lat (rok urodzenia 2002-2001)
 • JM2 – chłopcy 17-18 lat (rok urodzenia 2000-1999)
 • M2 – mężczyźni 19-29 lat (rok urodzenia 1998-1988)
 • M3 – mężczyźni 30-39 lat (rok urodzenia 1987-1978)
 • M4 – mężczyźni 40-49 lat (rok urodzenia 1977-1968)
 • M5 – mężczyźni powyżej 50 lat (rok urodzenia do 1967)

Wyścig dziecięcy (według realnego wieku dziecka):

 • D0 – dzieci do lat 4 na rowerkach biegowych
 • DD1 – dziewczynki 4-6 lat
 • DC1 – chłopcy 4-6 lat
 • DD2 – dziewczynki 7-8 lat
 • DC2 – chłopcy 7-8 lat
 • DD3 – dziewczynki 9-10 lat
 • DC3 – chłopcy 9-10 lat

12. Dystanse

Bike Atelier XC odbywa się na trasie pętli. Ilość okrążeni zależna jest od kategorii wiekowej.

 • JK0, JM0, K5 – 2 okrążenia (skrócone – bez podjazdu)
 • JM1, JK1, JK2, K3, K4 – 3 okrążenia
 • JM2, K2, M5 – 4 okrążenia
 • M2, M3, M4 – 5 okrążeń

13. Zasady Fair Play

Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.
Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze.

Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek ochronnych).

14. Klasyfikacja

Klasyfikacja indywidualna dla pojedynczej edycji Bike Atelier XC 2017 będzie przeprowadzona na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych, niezależnie dla kobiet i mężczyzn. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę. Osobną klasyfikację będzie stanowić klasyfikacja dziecięca.

15. Trofea i nagrody

a) W poszczególnych edycjach zostaną wręczone trofea sportowe, przydzielane na podstawie klasyfikacji w kategoriach wiekowych.

b) Trofea wręczane będą wyłącznie w dniu zawodów.

c) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum.

16. Kary

a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

 • upomnienie,
 • kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut,
 • dyskwalifikacja.

b) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym Bike Atelier XC

17. Protesty

a) Protesty można składać w dniu zawodów, do 30 minut przed dekoracją każdego z dystansów (słownie). Po tym czasie można składać protesty pisemnie lub drogą elektroniczną (xc@bikeateliermaraton.pl), tylko po uiszczeniu kaucji wysokości 50 zł (na konto bankowe Organizatora).

b) Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest.

c) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

d) Uwagi do własnych wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (xc@bikeateliermaraton.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

18. Informacje dodatkowe

Organizator zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego Regulaminu oraz do jego zmian (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów i stronie internetowej www.bikeateliermaraton.pl).

Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie „siły wyższej”.

Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją maratonu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po maratonie.

W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.