Regulamin cyklu
BIKE ATELIER MTB MARATON 2018

 

1. Cele cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2018

 • Rozwój idei maratonów MTB na terenie południowej Polski.
 • Popularyzacja kolarstwa w Polsce południowej.
 • Promocja turystyki rowerowej jako formy zdrowego spędzania czasu.
 • Promowanie regionalnych tras turystycznych.

2. Organizator

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
  Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Strona internetowa cyklu: www.bikeateliermaraton.pl
 • E-mail: maraton@bikeateliermaraton.pl
 • Numer konta: PL 40 1050 1360 1000 0090 3086 2511 (ING BANK ŚLĄSKI)

3. Kalendarz maratonów

 • 22 kwietnia 2018 – Rybnik
 • 13 maja 2018 – Żywiec
 • 27 maja 2018 – Brenna
 • 10 czerwca 2018 – Olkusz
 • 24 czerwca 2018 – Żarki, Niegowa, Janów
 • 29 lipca 2018 – Częstochowa
 • 19 sierpnia 2018 – Psary
 • 2 września 2018 – Gliwice
 • 30 września 2018 – Ustroń
 • 14 października 2018 – Dąbrowa Górnicza

4. Warunki uczestnictwa

4.1. Rejestracja uczestnika

Rejestracja uczestnika w cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2018 może być dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu, na zasadach opisanych w punkcie 6.5.

4.2. Zgłoszenie przez internet

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe zawodników do danej edycji maratonu możliwe są do czwartku (włącznie) poprzedzającego wydarzenie (do godz. 23.59). Po tym terminie możliwe będzie jedynie zgłoszenie w Biurze Zawodów.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej do czwartku poprzedzającego daną edycję (przelewem). Możliwe jest również wniesienie opłaty startowej w kasie działającej przy Biurze Zawodów, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w cenniku (stawka wyższa).

4.3. Zgłoszenie w Biurze Zawodów

a) W dniu rozgrywania maratonu na terenie miasteczka maratonowego dostępne będzie Biuro Zawodów, które umożliwi rejestrację uczestników wydarzenia.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.

c) Zgłoszenia będą możliwe w godzinach otwarcia Biura Zawodów, nie później niż do godz. 10.30.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w dniu wyścigu (w Biurze Zawodów) zobowiązani są do dokonania opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Opłata możliwa jest wyłącznie w kasie działającej przy Biurze Zawodów (płatność gotówką).

4.4. Zgłoszenie drużyny

a) Przed pierwszym startem w sezonie 2018 zawodnicy drużyny dokonują indywidualnej rejestracji (internetowo lub osobiście w Biurze Zawodów). Podczas rejestracji istnieje możliwość wskazania drużyny, którą danych zawodnik będzie reprezentował w wyścigu.

b) Każda drużyna powinna wskazać Kapitana Drużyny. Zgłoszenia kapitana należy dokonać na adres maraton@bikeateliermaraton.pl.

c) Uprawnienia Kapitana Drużyny:

 • dokonywanie zgłoszeń w imieniu zawodników drużyny na poszczególne edycje maratonu (pod warunkiem wyrażenia indywidualnej zgody przez zawodnika na tego typu formę zgłaszania uczestnictwa w wyścigu) – nie dotyczy pierwszego startu zawodnika w sezonie 2018, gdzie każdy uczestnik powinien dokonać zgłoszenia osobiście;
 • rozliczanie drużynowych płatności pakietowych w przypadku posiadania przez drużynę wykupionego pakietu (w tym przypisywanie płatności dla poszczególnych zawodników).

d) Zmianę Kapitana Drużyny należy zgłaszać elektronicznie na adres maraton@bikeateliermaraton.pl.

e) Najpóźniej do czwartku poprzedzającego daną edycję maratonu Kapitan Drużyny powinien zgłosić listę zawodników drużyny objętych płatnościami pakietowymi. Zgłoszenia przyjmowane są drogą elektroniczną na adres: maraton@bikeateliermaraton.pl.

4.5. Dodatkowe warunki związane z rejestracją

a) W przypadku zakupu pakietu startów na sezon 2018 (tylko przez rejestrację internetową), zawodnik w czasie rejestracji dokonuje wyboru edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2018 w których chce wziąć udział (ilość wybranych edycji odpowiada wybranemu pakietowi). Za pomocą systemu zapisy.mktime.pl istnieje możliwość zmiany wybranych wcześniej wyścigów, do czwartku poprzedzającego daną edycję (do godz. 23.59).

b) W przypadku uruchomienia przez Organizatora dodatkowej klasyfikacji dla danego wyścigu (np. branżowej lub mieszkańców), uczestnik zawodów podczas dokonywania rejestracji będzie miał możliwość zgłoszenia się do wskazanej klasyfikacji dodatkowej, aby zostać w niej ujętym (pod warunkiem spełnienia warunków klasyfikacji).

c) Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

5. Opłaty

Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty, a także wybranego dystansu.

5.1. Dystanse PRO, HOBBY

 • 60 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – dotyczy opłaty przelewem dokonanej do czwartku poprzedzającego daną edycję maratonu;
 • 90 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – opłata w dniu startu, dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów;
 • 220 zł – pakiet indywidualny za 4 starty – opłata wyłącznie przelewem;
 • 310 zł – pakiet indywidualny za 6 startów – opłata wyłącznie przelewem;
 • 400 zł – pakiet indywidualny za 8 startów – opłata wyłącznie przelewem;
 • 480 zł – pakiet indywidualny za 10 startów – opłata wyłącznie przelewem;
 • pakiet drużynowy – minimum 32 osobostarty, koszt jednego osobostartu 48 zł z możliwością dokupienia pojedynczych osobostartów po wykorzystaniu pakietu w cenie 48 zł.

5.2. Dystans FAMILY

Start rodzinny (osoba niepełnoletnia + opiekun):

 • 40 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – dotyczy opłaty przelewem dokonanej do czwartku poprzedzającego daną edycję maratonu (opłata zawiera start zawodnika oraz opiekuna);
 • 60 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach – opłata w dniu startu, dokonywana wyłącznie gotówką w Biurze Zawodów (opłata zawiera start zawodnika oraz opiekuna);
 • 150 zł – pakiet indywidualny za 4 starty – opłata wyłącznie przelewem;
 • 215 zł – pakiet indywidualny za 6 startów – opłata wyłącznie przelewem;
 • 270 zł – pakiet indywidualny za 8 startów – opłata wyłącznie przelewem;
 • 320 zł – pakiet indywidualny za 10 startów – opłata wyłącznie przelewem.

5.3. Dystans KIDO

 • 10 zł – koszt uczestnictwa w jednych zawodach.

5.4. Numer startowy

 • 18 zł – koszt wydania numeru startowego razem z chipem, numer przechodzi na własność uczestnika. Opłata może zostać dokonana przelewem (do czwartku poprzedzającego daną edycję maratonu) lub w dniu zawodów (wyłącznie gotówką – przy odbiorze numeru).
 • 18 zł – jednorazowa opłata za zgubiony numer startowy. Opłata może zostać dokonana przelewem (do czwartku poprzedzającego daną edycję maratonu) lub w dniu zawodów (wyłącznie gotówką – przy odbiorze numeru).

5.5. Zasady ogólne

a) Wpłaty w kasie Biura Zawodów są przyjmowane wyłącznie gotówką. Kasa jest czynna w godzinach otwarcia Biura Zawodów podczas danej edycji maratonu.

b) Wpłaty przelewem powinny być dokonywane na konto bankowe Organizatora cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2018 (numer konta znajduje się w pkt. 2 Regulaminu) lub za pośrednictwem tzw. szybkich płatności dostępnych na stronie zapisy.mktime.pl (płatności obsługuje Blue Media S.A).

c) Dokonując przelewu należy podać imię i nazwisko, numer startowy – jeśli zawodnik posiada oraz nazwę edycji maratonu, której dotyczy płatność. Dokonanie opłaty startowej przelewem bez wpisania nazwy danej edycji skutkuje zaksięgowaniem jej na najbliższy maraton w cyklu.

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu (Blue Media S.A.).

e) W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem, uczestnik zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia przelewu w dniu wyścigu, który w razie potrzeby pozwoli na weryfikację płatności.

5.6. Przeniesienie opłaty wpisowej

a) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

b) Płatności dokonane na konto Organizatora tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów, na które została wpłacona.

c) Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

5.7. Faktury

Faktury do opłat wystawiane są nie później niż w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: maraton@bikeateliermaraton.pl

6. Uczestnictwo w maratonie

6.1. Zasady ogólne

a) Każdy uczestnik Bike Atelier MTB Maraton 2018 ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.

b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

c) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody

d) Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.

e) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją.

f) W czasie maratonu każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy. Jeden numer obowiązuje na wszystkich edycjach Bike Atelier MTB Maratonu 2018 i musi być zamontowany w widoczny sposób na kierownicy roweru.

g) Zawodnicy w wieku poniżej 16 lat (rok urodzenia 2002 i młodsi) dopuszczeni będą do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica lub opiekuna prawnego.

6.2. Rywalizacja

a) Zawodnik ma prawo startu tylko na jednym dystansie podczas danego maratonu.

b) Wyboru dystansu uczestnicy dokonują na trasie maratonu, kierując się oznakowaniem przygotowanym przez Organizatora – dotyczy dystansów PRO i HOBBY. W przypadku dystansu FAMILY zawodnicy są automatycznie przypisywani do dystansu na podstawie kategorii wiekowej.

c) W przypadku dystansów PRO i HOBBY możliwość wyboru dystansu ograniczona jest do rozjazdu, czyli punktu w którym trasy poszczególnych dystansów rozdzielają się. Po przejechaniu rozjazdu zawodnik, aby zostać prawidłowo sklasyfikowanym, musi trzymać się wybranego przez siebie dystansu.

d) Wjazd na dystans PRO może zostać ograniczony limitem czasu. Informacja o wprowadzeniu limitu będzie podawana przed startem oraz na stronie internetowej cyklu.

e) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

f) Start we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego.

g) Opiekunowie na dystansach FAMILY i KIDO zobowiązani są do ustawienia się na starcie w miejscu wskazanym przez Organizatora (za zawodnikami). Opiekun jedzie za zawodnikiem dystansu FAMILY i KIDO po jego torze jazdy „gęsiego”. Opiekunom zabrania się popychania lub pchania zawodników dystansu FAMILY. Opiekun zobowiązany jest ustąpić na trasie innym zawodnikom, trzymając się z własnym podopiecznym prawej strony jazdy. W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionych zasad, Organizator ma prawo nałożyć karę na zawodnika i jego Opiekuna (w wymiarze podanym w pkt. 15 Regulaminu).

h) Zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w punkcie pomiaru czasu (przy mecie).

i) Przypisanie do danego dystansu będzie następowało automatycznie po przejechaniu przez zawodnika mety z uwzględnieniem punktów kontrolnych. W przypadku dokonania odczytu na punktach kontrolnych obejmujących tylko dystans HOBBY – zawodnik zostanie sklasyfikowany na dystansie HOBBY, jeżeli zostaną dokonane odczyty na punktach kontrolnych dystansu PRO – zawodnik zostanie sklasyfikowany na dystansie PRO.

j) Limit pomiaru czasu (do klasyfikacji) będzie podawany każdorazowo przed wyścigiem za pośrednictwem strony internetowej cyklu (nie później niż na 3 dni przed wyścigiem) oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Limit będzie zależny od długości i stopnia trudności trasy (nie dotyczy dystansu KIDO).

k) Uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi wycofanie się z zawodów (w trakcie ich trwania) – osobiście w punkcie pomiaru czasy przy mecie lub telefonicznie pod numerem: 797 602 923.

6.3. Bezpieczeństwo oraz zasady Fair Play

a) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora.

b) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

c) Organizator zapewnia zabezpieczenie poszczególnych punktów trasy przez służby porządkowe zgodnie z limitami przedstawionymi przed każdym wyścigiem (nie później niż na 3 dni przed wyścigiem). Limity będą podawane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Dodatkowo po upłynięciu limitu, przedstawiciele Organizatora (oznaczeni na trasie tabliczkami „Koniec wyścigu”) będą informowali uczestników maratonu pozostałych na danym odcinku trasy o przekroczeniu przez nich limitu oraz zakończeniu rywalizacji w tym miejscu.

d) W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora: 574 212 995.

e) Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.

f) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.

g) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze.

h) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek ochronnych).

i) Zawodnicy podczas maratonu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

6.4. Ruch drogowy

a) Maraton będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

6.5. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników

a) Start zawodnika w Bike Atelier MTB Maratonie 2018 możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu).

b) Akceptacja Regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych następują tylko raz i obowiązują przez cały sezon 2018, zgodnie z kalendarzem edycji zawartym z pkt. 3.

c) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się internetowo – następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

d) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się w Biurze zawodów – następuje przez podpis na formularzu zgody.

e) Członkowie drużyn, którzy zdecydują się skorzystać z pakietu drużynowego, mogą upoważnić Kapitana Drużyny do dokonywania przez niego zgłoszeń ich uczestnictwa w kolejnych edycjach Bike Atelier MTB Maratonu 2018. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do Regulaminu. Wyjątkiem jest pierwszy start, podczas którego uczestnik dokonuje zgłoszenia sam, jednocześnie akceptując Regulamin i zasady przetwarzania danych osobowych.

f) Zgłaszając uczestnictwo w maratonie zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego.

g) Start zawodnika niepełnoletniego (dystansach PRO, HOBBY lub FAMILY) możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów (jedno oświadczenie obowiązuje na wszystkich wyścigach, bez tego dokumentu zawodnik nie otrzyma numeru startowego), a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

h) Start zawodnika na dystansie KIDO możliwy jest po złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów, a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

i) Zawodnicy niepełnoletni, którzy ukończyli 10 lat, zobowiązani są posiadać ważną kartę rowerową.

7. Świadczenia dla zawodników

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufety na trasie,
 • ciepły posiłek regeneracyjny (za wyjątkiem dystansu KIDO)
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie medyczne.

8. Program zawodów

Każda edycja maratonu przeprowadzona jest według programu publikowanego za pośrednictwem strony www.bikeateliermaraton.pl oraz dostępnego w miejscu startu maratonu.

9. Dystanse

Podczas każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2018 będą wytyczone cztery dystanse. Ich dokładna długość jest uzależniona od przebiegu trasy w konkretnej lokalizacji.

Orientacyjna długość tras na poszczególnych dystansach:

 • PRO: 55 – 80 km
 • HOBBY: 20 – 35 km
 • FAMILY: 20 – 35 km
 • KIDO: 200 m – 5 km

10. Kategorie

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Kategorie są zdefiniowane dla każdego dystansu osobno.

Zawodnik, który nie posiada licencji ELITA, jednak posiada inną licencję wydaną przez PZKol np. MASTERS, a zdecyduje, że chce startować w kategorii ELITA, ma takie prawo. Przypisanie do tej kategorii obowiązuje przez cały sezon.

Dystans PRO:

 • ELITA-M – zawodnicy z licencjami (mężczyźni) – OPEN
 • ELITA-K – zawodnicy z licencjami (kobiety) – OPEN

Zawodnicy w kategorii ELITA są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.

Dystans PRO – mężczyźni:

 • P-M0 – 16 – 18 lat (roczniki 2002 – 2000)
 • P-M20 – 19 – 29 lat (roczniki 1999 – 1989)
 • P-M30 – 30 – 39 lat (roczniki 1988 – 1979)
 • P-M40 – 40 – 49 lat (roczniki 1978 – 1969)
 • P-M50 – 50 – 59 lat (roczniki 1968 – 1959)
 • P-M60 – powyżej 60 lat (roczniki 1958 wzwyż)

Dystans PRO – kobiety:

 • P-K0 – 16 -18 lat (roczniki 2002 – 2000)
 • P-K20 – 19 – 29 lat (roczniki 1999 – 1989)
 • P-K30 – 30 – 39 lat (roczniki 1988 – 1979)
 • P-K40 – 40 – 49 lat (roczniki 1978 – 1969)
 • P-K50 – powyżej 50 lat (roczniki 1968 wzwyż)

Dystans HOBBY – mężczyźni:

 • H-M0 – 16 – 18 lat (roczniki 2002 – 2000)
 • H-M20 – 19 – 29 lat (roczniki 1999 – 1989)
 • H-M30 – 30 – 39 lat (roczniki 1988 – 1979)
 • H-M40 – 40 – 49 lat (roczniki 1978 – 1969)
 • H-M50 – 50 – 59 lat (roczniki 1968 – 1959)
 • H-M60 – powyżej 60 lat (roczniki 1958 wzwyż)

Dystans HOBBY – kobiety:

 • H-K0 – 16 -18 lat (roczniki 2002 – 2000)
 • H-K20 – 19 – 29 lat (roczniki 1999 – 1989)
 • H-K30 – 30 – 39 lat (roczniki 1988 – 1979)
 • H-K40 – 40 – 49 lat (roczniki 1978 – 1969)
 • H-K50 – powyżej 50 lat (roczniki 1968 wzwyż)

Dystans FAMILY – chłopcy:

 • F-C0 – do 9 lat (roczniki do 2009)
 • F-C1 – 10 – 11 lat (roczniki 2008 – 2007)
 • F-C2 – 12 – 13 lat (roczniki 2006 – 2005)
 • F-C3 – 14 – 15 lat (roczniki 2004 – 2003)

Dystans FAMILY – dziewczęta:

 • F-D0 – do 9 lat (roczniki do 2009)
 • F-D1 – 10 – 11 lat (roczniki 2008 – 2007)
 • F-D2 – 12 – 13 lat (roczniki 2006 – 2005)
 • F-D3 – 14 – 15 lat (roczniki 2004 – 2003)

Dystans KIDO:

 • KD-0 – do 4 lat (na podstawie realnego wieku)
 • KD-1 – 4 – 6 lat (na podstawie realnego wieku)
 • KD-C2 – 7 – 8 lat chłopcy (roczniki 2011 – 2010)
 • KD-D2 – 7 – 8 lat dziewczynki (roczniki 2011 – 2010)
 • KD-C3 – 9 – 11 lat chłopcy (roczniki 2009 – 2007)
 • KD-D3 – 9 – 11 lat dziewczynki (roczniki 2009 – 2007)

11. Drużyna

a) Jako drużyna traktowana jest formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca stowarzyszenie, klub sportowy, firmę, placówkę oświatową lub inną jednostkę organizacyjną.

b) Warunkiem weryfikacji drużyny jest rejestracja minimum 4 zawodników.

c) Zakazana jest migracja między drużynami w trakcie trwania sezonu.

d) Można dopisywać kolejnych zawodników do danej drużyny w czasie sezonu.

e) Zawodnicy przypisani do danej drużyny powinni wskazać Kapitana Drużyny, który będzie miał bezpośredni kontakt z Organizatorem. Rola i uprawnienia Kapitana Drużyny zostały opisane w pkt. 4 Regulaminu.

f) Zawodnicy w kategoriach ELITA-M oraz ELITA-K nie wchodzą w skład drużyny, są klasyfikowani wyłącznie indywidualnie.

12. Klasyfikacja

12.1. Klasyfikacja indywidualna

a) Klasyfikacja dla pojedynczej edycji
Klasyfikacja indywidualna dla pojedynczej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2018 będzie przeprowadzona osobno na dystansach PRO, HOBBY i FAMILY, na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych, niezależnie dla kobiet i mężczyzn. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.

b) Klasyfikacja generalna cyklu
Klasyfikacja indywidualna dla całego cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2018 (zwana też klasyfikacją generalną) będzie przeprowadzona osobno na dystansach PRO i HOBBY, na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych oraz w kategorii OPEN (liczona wspólnie dla zawodników z licencją oraz bez licencji), niezależnie dla kobiet i mężczyzn. Klasyfikacja na dystansie FAMILY będzie prowadzona jedynie w kategoriach wiekowych.

Zwycięzcą w klasyfikacji generalnej (klasyfikacja w kategoriach wiekowych oraz w kategorii OPEN) zostanie zawodnik, który zdobędzie największą ilość punktów w swoich siedmiu najlepszych startach. Warunkiem pojawienia się w klasyfikacji generalnej dla dystansów PRO i HOBBY jest start w nie mniej niż pięciu edycjach Bike Atelier MTB Maratonu 2018, z kolei dla dystansu FAMILY w nie mniej niż dwóch edycjach.

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona na podstawie punktów zdobywanych przez zawodników w czasie poszczególnych edycji Bike Atelier MTB Maratonu. Punkty będą naliczane niezależnie w kategoriach wiekowych i w kategorii OPEN, według zasad przedstawionych w Regulaminie.

Zasady naliczania punktów w klasyfikacji generalnej (w kategoriach wiekowych oraz ELITA):

 • Dystans PRO – kategorie ELITA – punktacja naliczana zgodnie z tabelą:

  Zawodnikom poniżej 20. miejsca nie będą naliczane punkty.
 • Dystans PRO – kategorie wiekowe
 • Dystans HOBBY
 • Dystans FAMILY

Zasady naliczania punktów w klasyfikacji generalnej (w kategorii OPEN osobno dla kobiet i mężczyzn):

 • Dystans PRO
 • Dystans HOBBY

W przypadku równej ilości punktów o lepszym miejscu decyduje najlepsze miejsce ze wszystkich edycji (w kategorii której dotyczy klasyfikacja), w następnej kolejności decyduje lepsze miejsce w ostatnim wyścigu zaliczanym do punktacji (w kategorii której dotyczy klasyfikacja).

12.2. Klasyfikacja drużynowa

Klasyfikacja drużynowa jest oparta na indywidualnych wynikach zawodników danej drużyny. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona tylko na dystansach PRO i HOBBY. Będą prowadzone dwie klasyfikacje: OPEN oraz SPORTOWA. Drużyna w danej edycji jest klasyfikowana tylko wtedy, gdy startuje minimum 4 jej zawodników.

a) Klasyfikacja drużynowa OPEN

Zwycięzcą jest drużyna, która zbierze największą ilość punktów w poszczególnych edycjach. Punkty będą liczone na podstawie wyniku czterech najlepszych zawodników danej drużyny – liczonych w kategorii OPEN.

b) Klasyfikacja drużynowa SPORTOWA

Zwycięzcą jest drużyna, która zbierze największą ilość punktów w poszczególnych edycjach. Punkty będą liczone na podstawie wyników w kategoriach wiekowych (dla dystansów PRO i HOBBY). Do klasyfikacji zostaną zaliczone punkty sześciu zawodników danej drużyny, którzy zajęli najlepsze miejsca w kategoriach wiekowych – dotyczy zarówno dystansu PRO i HOBBY (z danej kategorii wiekowej będą brane pod uwagę tylko punkty jednego – najlepszego zawodnika danej drużyny). W przypadku mniejszej ilości zawodników w drużynie, punkty będą liczone wg zgłoszonej listy zawodników (czyli np. 4 lub 5 zawodników). Punkty do klasyfikacji drużynowej będą liczone zgodnie z zasadami klasyfikacji indywidualnej.

12.3. Dodatkowe klasyfikacje

Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji dla poszczególnych wyścigów, będą one jednak niezależne od klasyfikacji indywidualnej i drużynowej (np. klasyfikacja mieszkańców lub branżowa).

13. Sektory startowe

Na każdej edycji na dystansach PRO, HOBBY i FAMILY obowiązuje start sektorowy, który polega na podniesieniu bezpieczeństwa rozpoczęcia maratonu przez zawodników w odstępach czasowych.

a) Klasyfikacja sektorowa będzie sporządzana po każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2018 wg wzoru:

Do klasyfikacji sektorowej brany jest czas najlepszego zawodnika na danym dystansie (PRO lub HOBBY) z wykluczeniem wyników osiągniętych przez zawodników startujących w kategorii ELITA.

Współczynnik dystansu – współczynnik zależący od dystansu jaki pokonał zawodnik:

 • dla dystansu PRO współczynnik dystansu = 1
 • dla dystansu HOBBY współczynnik dystansu = 0,94

b) Wydzielonych zostanie osiem sektorów startowych. W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ilości sektorów startowych.

c) Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, których punkty sektorowe zawierają się w przedziale punktowym odpowiednim dla danego sektora:

 • Sektor 0 – jest wydzieloną częścią sektora nr 1 przeznaczoną wyłącznie dla zawodników startujących w kategorii ELITA oraz zawodników sklasyfikowanych na miejscach 1-30 w klasyfikacji OPEN mężczyzn dystansu PRO.
 • Sektor 1 – od 1,000 do 0,890 pkt.
 • Sektor 2 – od 0,889 do 0,830 pkt.
 • Sektor 3 – od 0,829 do 0,770 pkt.
 • Sektor 4 – od 0,769 do 0,720 pkt.
 • Sektor 5 – od 0,719 do 0,640 pkt.
 • Sektor 6 – od 0,639 do 0,500 pkt.
 • Sektor 7 – od 0.499 pkt. – i mniej oraz zawodnicy, którzy nie posiadają jeszcze punktów
 • Sektor 8 – Dystans FAMILY od kategorii wiekowej 12-13 lat i mniej (zawodnicy w kategorii wiekowej 14-15 lat będą przydzielani do sektorów na zasadach ogólnych)

d) Do wyliczania klasyfikacji sektorowej uwzględnia się najlepszy wynik z ostatnich 2 edycji, w których brał udział dany zawodnik.

e) Podczas pierwszej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2018 o rozstawieniu zawodników w sektorach startowych decyduje klasyfikacja sektorowa obliczona po zakończeniu sezonu 2017. W kolejnych wyścigach będzie ona podstawą do wyliczania sektora w połączeniu z punktami zdobytymi w sezonie 2018 (na zasadach ogólnych, zgodnie z pkt. 12 Regulaminu).

f) Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora zostanie opublikowana na stronie internetowej Bike Atelier MTB Maraton, nie później niż w piątek poprzedzający wyścig. Lista będzie dostępna także w Biurze Zawodów.

g) Zawodnicy startujący po raz pierwszy, którzy nie później niż na 3 dni przed wyścigiem udokumentują swoje osiągnięcia w innych wyścigach MTB, mogą za zgodą Organizatora otrzymać prawo startu z wyższego sektora. Zgłoszenie z dokumentacją wyników należy przesłać na adres dariusz.lesniewski@bikeateliermaraton.pl, wpisując w temacie „Sektor startowy”.

Uwaga! Dokumentacja przedstawiająca dokonania zawodnika w innych zawodach powinna być kompletna i czytelna. Powinna zawierać link do strony z wynikami zawodnika oraz opis ułatwiający jego znalezienie i identyfikacje (miejsce na liście wyników, nr startowy, itp.). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

h) Start poszczególnych sektorów odbędzie się kolejno, począwszy od sektorów nr 0 i 1, w odstępach czasowych przedstawionych przed startem przez Organizatora.
Zawodnicy mają liczony czas startu począwszy od momentu startu wspólnego całego sektora (tzw. czas brutto sektora). Sektory „0” oraz „1” startują jednocześnie i mają liczony wspólny czas startu.
Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.

i) W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony, zostanie ukarany dodaniem do jego czasu przejazdu 40 min.

j) Zawodnik musi wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor) może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej 20 min.

k) Goście specjalni maratonów oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze wskazanego przez niego sektora niezależnie od udziału/wyniku w poprzednich edycjach.

14. Trofea i nagrody

a) W poszczególnych edycjach zostaną wręczone trofea sportowe, przydzielane na podstawie klasyfikacji w kategoriach wiekowych oraz osobno dla kategorii ELITA.

b) Najlepsi zawodnicy w poszczególnych edycjach otrzymają nagrody w swoich kategoriach wiekowych:

 • Na dystansie PRO dla kategorii ELITA-M i ELITA-K oraz w kategoriach wiekowych: za zajęcie miejsca od I do III – trofea sportowe oraz bony zakupowe do sieci sklepów Bike Atelier
 • Na dystansie HOBBY w kategoriach wiekowych: za zajęcie miejsca od I do III – trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe
 • Na dystansie FAMILY w kategoriach wiekowych: za zajęcie miejsca od I do III – trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe

c) Trofea i nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu. Godziny dekoracji określa program poszczególnych wyścigów. W przypadku zawodników, którzy dojadą do mety w trakcie lub po dekoracji, istnieje możliwość odbioru nagród i trofeów w czasie późniejszym.

d) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum i nagrody (za wyjątkiem zawodników, którzy dojadą do mety po dekoracji lub w jej trakcie).

e) W klasyfikacji generalnej cyklu na każdym z dystansów zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody rzeczowe lub/i bony zakupowe do sieci sklepów Bike Atelier.

f) Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

15. Kary

a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może zasądzić następujące kary:

 • upomnienie,
 • kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5, 10 lub 20 minut,
 • dyskwalifikacja.

b) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym maratonu.

16. Protesty

a) Protesty można składać w dniu zawodów, do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów (słownie). Po tym czasie, można składać protesty pisemnie lub drogą elektroniczną (maraton@bikeateliermaraton.pl), warunkiem jest jednak uiszczenie kaucji wysokości 50 zł (na konto bankowe Organizatora).

b) Uwzględnione protesty i uwagi do wyników zgłoszone po dekoracjach, będą brane pod uwagę tylko do wyników końcowych (Organizator nie przewiduje powtórek dekoracji oraz zmian w przyznanych nagrodach).

c) Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Organizator w porozumieniu z Komisją ds. Reklamacji nie przyzna racji składającemu protest.

d) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

e) Uwagi do własnych wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (maraton@bikeateliermaraton.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

17. Informacje dodatkowe

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, informując o tym uczestników Bike Atelier MTB Maratonu 2018 (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów i stronie internetowej www.bikeateliermaraton.pl).

b) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia maratonu lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.

c) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.

Załączniki do regulaminu:

1. Polityka prywatności

2. Formularz zgody [PDF]

3. Oświadczenie – start zawodnika niepełnoletniego – dystanse PRO lub HOBBY [PDF]

4. Oświadczenie – start zawodnika niepełnoletniego – dystans FAMILY [PDF]

5. Oświadczenie – start dziecka – dystans KIDO [PDF]

 

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi uczestników Bike Atelier MTB Maratonu 2018 i jest załącznikiem do Regulaminu cyklu.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER (Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza) zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (NIP: 6292474149, KRS: 0000604648).

2. Podstawa przetwarzania danych i cel

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolna zgoda uczestnika Bike Atelier MTB Maratonu 2018 na przetwarzanie danych – potwierdzana pisemnie lub elektronicznie. Dane są zbierane w celu sprawnej organizacji imprez sportowych pod nazwą Bike Atelier MTB Maraton 2018 (pełny kalendarz znajduje się w Regulaminie cyklu).

3. Zbieranie danych

Zakres zbieranych danych i ich wykorzystanie obejmuje:

a) Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu – dane zbierane na potrzeby rejestracji zawodnika, kontaktu w celach organizacyjnych, kontaktu w razie wypadku na trasie, a także w celu zgłoszenia do ubezpieczenia uczestnika maratonu (każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem NNW).

b) Imię, nazwisko, miejscowość, płeć, data urodzenia, przynależność do drużyny – dane zbierane na potrzeby prowadzenia sportowej klasyfikacji uczestników maratonu oraz właściwego przeprowadzenia startu wyścigu (listy startowe, przydział do kategorii wiekowych, wyniki poszczególnych edycji, wyniki generalne cyklu, przydział do sektorów startowych). Dane z klasyfikacji będą publikowane w postaci elektronicznej oraz drukowanej, mogą być również przetwarzane, udostępniane i publikowane przez media oraz w serwisach społecznościowych.

c) Imię, nazwisko, numer telefonu – dane zbierane na potrzeby przesłania powiadomienia z wynikiem uczestnika maratonu, po jego dotarciu na metę.

d) Wizerunek uczestnika – dane zbierane na potrzeby dokumentacji maratonu w postaci zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem. Wizerunek może być publikowany na stronie internetowej Organizatora Bike Atelier MTB Maratonu 2018, na stronach partnerów i sponsorów cyklu, w serwisach społecznościowych, materiałach drukowanych oraz w mediach.

4. Udostępnianie danych

Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, poczty elektronicznej oraz numeru telefonu mogą być udostępnione innym odbiorcom lub grupom odbiorców wyłącznie w celach związanych ze współorganizacją Bike Atelier MTB Maratonu 2018 (pomiar czasu, rejestracja zawodników, obsługa biura zawodów, ubezpieczenie, obsługa medyczna, odbiór i realizacja nagród). Zakres udostępniania danych każdorazowo będzie objęty umową między administratorem danych i odbiorcą danych.

Pozyskane dane nie będą przekazywane do państw nie będących członkami Unii Europejskiej, a tym samym tych, które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

5. Okres przechowywania danych

Dane osobowe w zawarte w punktach 3.a oraz 3.b będą przechowywane przez okres 24 miesięcy licząc od daty ostatniej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2018. Dane osobowe zawarte w punkcie 3.b będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez uczestnika wyścigów, co precyzuje pkt. 8 polityki prywatności.

6. Zgoda na przetwarzanie danych

Podanie danych objętych niniejszą Polityką prywatności oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Bike Atelier MTB Maratonie 2018.

7. Dostęp do danych

Uczestnik Bike Atelier MTB Maratonu ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

8. Cofnięcie zgody

Uczestnik Bike Atelier MTB Maratonu jest uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.