REGULAMIN WYŚCIGU KOLARSKIEGO
BIKE ATELIER ROAD 2018
O PUCHAR WÓJTA GMINY PSARY

rozgrywanego w ramach

XIV MISTRZOSTW KOLARSKICH W GMINIE PSARY

 

1. Cele imprezy

 • Popularyzacja kolarstwa jako dyscypliny sportu i czynnej formy wypoczynku.
 • Wyłonienie zwycięzców wyścigu w poszczególnych kategoriach.
 • Zachęcenie młodzieży do czynnego uprawiania sportu.
 • Promocja gminy Psary.

 

2. Organizator

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
  Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Współpraca: Urząd Gminy Psary
 • Strona internetowa cyklu: www.bikeateliermaraton.pl
 • E-mail: road@bikeateliermaraton.pl
 • Numer konta: PL 40 1050 1360 1000 0090 3086 2511 (ING BANK ŚLĄSKI)

 

3. Termin i miejsce

Wyścig zostanie rozegrany 20.05.2018 r. w Psarach.

 • Charakterystyka trasy: teren pofałdowany, nawierzchnia asfaltowa, biegnąca w przeważającej części wzdłuż zabudowań i częściowo terenów leśnych.
 • Długość okrążenia – 19 km: Psary, Psary, Strzyżowice, Góra Siewierska, Goląsza, Toporowice, Dąbie Chrobakowe, Malinowice, Psary.
 •  Biuro wyścigu: Stadion LKS Iskra, Psary, ul. Malinowicka 5

 

4. Rejestracja uczestników

4.1. Zasady ogólne

Rejestracja uczestnika wyścigu Bike Atelier Road 2018 może być dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu, na zasadach opisanych w punkcie 6.6.

Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

4.2. Zgłoszenie przez internet

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe zawodników możliwe są do czwartku (włącznie) poprzedzającego wydarzenie (do godz. 23.59). Po tym terminie możliwe będzie jedynie zgłoszenie w Biurze Zawodów.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej do czwartku poprzedzającego daną edycję (przelewem). Możliwe jest również wniesienie opłaty startowej w kasie działającej przy Biurze Zawodów, zgodnie ze stawkami obowiązującymi w cenniku (stawka wyższa).

4.3. Zgłoszenie w Biurze Zawodów

a) W dniu rozgrywania wyścigu, na terenie miasteczka wyścigu dostępne będzie Biuro Zawodów, które umożliwi rejestrację uczestników wydarzenia.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.

c) Zgłoszenia będą możliwe w godzinach otwarcia Biura Zawodów:

 • od godziny 11.00 do 13.30 – dystans HOBBY (w tym kategorie Żak, Żakini, Młodzik, Młodziczka) 
 • od godziny 11.00 do 14.30 – dystans PRO 
 • od godziny 10.00 do 11.30 zapisy dzieci i młodzieży startujących na stadionie

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji w dniu wyścigu (w Biurze Zawodów) zobowiązani są do dokonania opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Opłata możliwa jest wyłącznie w kasie działającej przy Biurze Zawodów (płatność gotówką).

 

5. Opłaty

Wysokość opłat startowych uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty, a także wybranego dystansu i kategorii.

5.1. Wyścig PRO

Opłaty do czwartku poprzedzającego imprezę – przelewem:

 • 60 zł – opłata startowa dla kat. CM20, M30, M40, M50, M60, CK20, KM30, KM40
 • 30 zł – opłata startowa dla kat. M70 i M80

Opłata w dniu wyścigu – gotówką w kasie:

 • 80 zł – opłata startowa dla kat. CM20, M30, M40, M50, M60, CK20, KM30, KM40
 • 40 zł – opłata startowa dla kat. M70 i M80

5.2. Wyścig HOBBY

Opłaty do czwartku poprzedzającego imprezę – przelewem:

 • 40 zł – opłata startowa dla amatorów w kat. HM18-49, HM50, HK18-49, HK50
 • 10 zł – opłata startowa dla amatorów w kat. HM14-15, HM16-17, HK14-15, HK16-17

Opłata w dniu wyścigu – gotówką w kasie:

 • 70 zł – opłata startowa dla amatorów w kat. HM18-49, HM50, HK18-49, HK50
 • 10 zł – opłata startowa dla amatorów w kat. HM14-15, HM16-17, HK14-15, HK16-17

5.3. Wyścigi dla dzieci

Udział w wyścigach dziecięcych (do 13 lat) jest bezpłatny.

5.4. Numer startowy

Numer startowy wydawany jest zawodnikowi wyłącznie na czas wyścigu, następnie powinien zostać zwrócony. Przy odbiorze numeru startowego pobierana będzie kaucja zwrotna w wysokości 50 zł

5.5. Zasady ogólne

a) Wpłaty w kasie Biura Zawodów są przyjmowane wyłącznie gotówką. Kasa jest czynna w godzinach otwarcia Biura Zawodów.

b) Wpłaty przelewem powinny być dokonywane na konto bankowe Organizatora (numer konta znajduje się w pkt. 2 Regulaminu) lub za pośrednictwem tzw. szybkich płatności dostępnych na stronie zapisy.mktime.pl (płatności obsługuje Blue Media S.A).

c) Dokonując przelewu należy podać: Bike Atelier Road, imię i nazwisko oraz wybrany dystans.

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu (Blue Media S.A.).

e) W przypadku dokonania opłaty startowej przelewem, uczestnik zobowiązany jest do posiadania potwierdzenia przelewu w dniu wyścigu, który w razie potrzeby pozwoli na weryfikację płatności.

5.6. Faktury

Faktury do opłat wystawiane są nie później niż w ciągu 14 dni od dokonania wpłaty. Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: road@bikeateliermaraton.pl

 

6. Uczestnictwo w wyścigu

6.1. Zasady ogólne

a) Każdy uczestnik Bike Atelier Road 2018 ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem wyścigu.

b) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora oraz służb porządkowych w tym policji i straży pożarnej.

c) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

d) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody

e) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.

f) Każdy uczestnik jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze szosowym, zgodnym z przepisami PZKol oraz w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.

g) Zabrania się startowania na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym.

h) W czasie wyścigu każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy.

i) Podczas wyścigu obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

j) Uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi wycofanie się z zawodów (w trakcie ich trwania) – osobiście w punkcie pomiaru czasy przy mecie lub telefonicznie pod numerem: 797 602 923.

k) Zawodnicy podczas wyścigu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

6.2. Wyścig PRO

W wyścigu PRO mogą brać udział zawodnicy amatorzy posiadający licencję Masters i Cyclosport, jak i również nie posiadający takiej licencji, za okazaniem dokumentu tożsamości i podpisanym oświadczeniem (oświadczenia wydawane będą w biurze zawodów). Wyścig ten przeznaczony dla zawodników trenujących kolarstwo w miarę systematycznie.

Wyścig punktowany jest do challenge’u Masters PZKOL.

Wyścig zostanie rozegrany według poniższych kategorii wiekowych:

MĘŻCZYŹNI:

 • CM-20 – 18-29 lat (roczniki 2000-1989)
 • M-30 – 30-39 lat (roczniki 1988 – 1979)
 • M-40 – 40-49 lat (roczniki 1978 – 1969)
 • M-50 – 50-59 lat (roczniki 1968 – 1959)
 • M-60 – 60-69 lat (roczniki 1958- 1949)
 • M-70 – 70-79 lat (roczniki 1948 – 1939)
 • M-80 – 80 lat i więcej (rocznik 1938 i starsi)

 

KOBIETY:

 • CK-20 – 18-29 lat (roczniki 2000- 1989)
 • K-30 – 30-39 lat (roczniki 1988 – 1979)
 • K-40 – 40 lat i więcej (roczniki 1978 i starsze)

 

Do w/w wyścigów nie będą dopuszczeni zawodnicy posiadający licencje kategorii Elita i Orlik.

6.3. Wyścig HOBBY

W wyścigu HOBBY (kolarzy amatorów niezaawansowanych) mogą brać udział kolarze, którzy nie trenują systematycznie, ale chcą spróbować swoich sił w szosowym wyścigu kolarskim.

Wyścig zostanie rozegrany według poniższych kategorii wiekowych:

MĘŻCZYŹNI:

 • HM-14-15 lat (roczniki 2004- 2003)
 • HM-16-17 lat (roczniki 2002 – 2001)
 • HM-18-49 – 18-49 lat (roczniki 2000 – 1969)
 • HM-50 – 50 lat i więcej (roczniki 1968 i starsi)

 

KOBIETY:

 • HK-14-15 lat (roczniki 2004 – 2003)
 • HK-16-17 lat (roczniki 2002 – 2001)
 • HK-18-49 – 18-49 lat (roczniki 2000 – 1969)
 • HK-50 – 50 lat i więcej (roczniki 1968 i starsi)

W wyścigu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie osoby niezrzeszone w klubach kolarskich, które nie posiadają licencji kolarskiej.

6.4. Wyścig dla zawodników z licencją PZKol kategorii Żakini, Żak, Młodziczka, Młodzik

W rywalizacji mogą wziąć udział zawodnicy zrzeszeni w klubach i posiadający licencję PZKol.

6.5. Wyścigi dziecięce (KIDO)

Wyścigi będą rozgrywane na dystansie dostosowanym do wieku startujących, na terenie stadionu.

 

Kategorie wiekowe:

 • KD-0 – do 4 lat (na podstawie realnego wieku)
 • KD-1 – 4 – 6 lat (na podstawie realnego wieku)
 • KD-C2 – 7 – 8 lat chłopcy (roczniki 2011 – 2010)
 • KD-D2 – 7 – 8 lat dziewczynki (roczniki 2011 – 2010)
 • KD-C3 – 9 – 10 lat chłopcy (roczniki 2009 – 2008)
 • KD-D3 – 9 – 10 lat dziewczynki (roczniki 2009 – 2008)
 • KD-C4 – 11 – 13 lat chłopcy (roczniki 2007 – 2005)
 • KD-D4 – 11 – 13 lat dziewczynki (roczniki 2007 – 2005)

 

W wyścigu mogą wziąć udział tylko i wyłącznie zawodnicy niezrzeszeni w klubach kolarskich, którzy nie posiadają licencji kolarskiej.

6.6. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników

a) Start zawodnika w Bike Atelier Road 2018 możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu).

b) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się internetowo – następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym.

c) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się w Biurze zawodów – następuje przez podpis na formularzu zgody.

d) Zgłaszając uczestnictwo w wyścigu zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego.

e) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów, a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu. Obowiązek ten nie dotyczy zawodników z licencją PZKol.

f) Start zawodnika na dystansie KIDO możliwy jest po złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów, a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

g) Zawodnicy niepełnoletni, którzy ukończyli 10 lat, zobowiązani są posiadać ważną kartę rowerową.

 

7. Program wyścigu oraz dystanse

Uroczyste otwarcie imprezy

 • godz. 13.45

Start wyścigu HOBBY (w tym kategorie Żakini, Żak, Młodziczka, Młodzik)

 • godz. 14.00
  kategorie: HM14-15, HK14-15, HM16-17, HK16-17, HM18-49, HK18-49, HM50, HK50
  1×19 km=19 km
 • godz. 14.05
  kategorie: Żak, Młodzik
  1×19 km=19 km
 • godz. 14.10
  kategorie: Żakini, Młodziczka
  1×19 km=19 km

Start wyścigu PRO

 • godz. 15.20
  kategorie: CM20, M30
  5×19 km = 95 km
 • godz. 15.28
  kategoria: M40, M50
  4×19 km = 76 km
 • godz. 15.30
  kategorie: M60, M70, M80, CK20, K30, K40
  3×19 km= 57 km

Dekoracje

 • 14.45 – dekoracja wyścig dzieci i młodzieży
 • 15.40 – dekoracja wyścig HOBBY
 • 18.30 – dekoracja wyścig PRO

 

8. Kontrola antydopingowa

Podczas wyścigu obowiązują przepisy antydopingowe UCI i PZKol.

 

9. Wyniki oraz nagrody

 • Wyniki w poszczególnych kategoriach wyścigu Masters (PRO) będą wywieszone na tablicy ogłoszeń bezpośrednio po wyścigu. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia można kierować do głównego sędziego do godz. 18.00.
 • Wyniki w poszczególnych kategoriach wyścigu amatorskiego (HOBBY) będą wywieszone na tablicy ogłoszeń bezpośrednio po wyścigu. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia można kierować do głównego sędziego do godz. 15.20.

 

Dla zawodników we wszystkich kategoriach w wyścigach PRO, HOBBY oraz w wyścigu kategorii Żakini , Żak, Młodziczka, Młodzik przewidziane są:

 • 1. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
 • 2. miejsce – puchar, nagroda rzeczowa
 • 3. miejsce – puchar, nagroda rzeczowe
 • 4. miejsce – dyplom
 • 5. miejsce – dyplom

 

Dla dzieci i młodzieży:

 • Puchar Wójta Gminy Psary dla zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
 • Nagrody rzeczowe i dyplomy dla trzech pierwszych zawodników w każdej kategorii.

 

10. Postanowienia końcowe

 • Komisję sędziowską powoła Śląski Związek Kolarski na wniosek organizatora imprezy.
 • Zawodnik w ramach wpisowego otrzymuje ubezpieczenie NNW (zgłoszenie do ubezpieczenia zapewnia Organizator).
 • Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol.
 • Wyścig odbędzie się przy ruchu drogowym ograniczonym.
 • Trasa zostanie zabezpieczona przez Policję, Ochotniczą Straż Pożarną oraz Służby Porządkowe.
 • Organizator zapewnia karetkę pogotowia z obsługą medyczną
 • Zawodnicy niestosujący się do regulaminu i obowiązujących przepisów PZKol będą karani (włącznie z wykluczeniem z wyścigu).
 • Miejsca parkingowe do dyspozycji uczestników wskazują służby porządkowe.
 • Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, informując o tym uczestników Bike Atelier Road 2018 (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów i stronie internetowej www.bikeateliermaraton.pl).
 • Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia wyścigu lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.
 • W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora i Sędziego Głównego w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.
 • Regulamin zatwierdza PZKol

 

Załączniki do regulaminu:

1. Polityka prywatności

2. Formularz zgody

3. Oświadczenie – start zawodnika niepełnoletniego

4. Oświadczenie – start dziecka – dystans KIDO

 

Polityka prywatności

Niniejsza polityka prywatności opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi uczestników Bike Atelier Road 2018 i jest załącznikiem do Regulaminu wyścigu.

 

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER (Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza) zarejestrowane w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (NIP: 6292474149, KRS: 0000604648).

 

2. Podstawa przetwarzania danych i cel

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi dobrowolna zgoda uczestnika Bike Atelier Road 2018 na przetwarzanie danych – potwierdzana pisemnie lub elektronicznie. Dane są zbierane w celu sprawnej organizacji imprezy sportowej pod nazwą Bike Atelier Road 2018.

 

3. Zbieranie danych

Zakres zbieranych danych i ich wykorzystanie obejmuje:

a) Imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej, numer telefonu – dane zbierane na potrzeby rejestracji zawodnika, kontaktu w celach organizacyjnych, kontaktu w razie wypadku na trasie, a także w celu zgłoszenia do ubezpieczenia uczestnika wyścigu (każdy uczestnik objęty jest ubezpieczeniem NNW).

b) Imię, nazwisko, miejscowość, płeć, data urodzenia, przynależność do drużyny – dane zbierane na potrzeby prowadzenia sportowej klasyfikacji uczestników wyścigu oraz właściwego przeprowadzenia startu wyścigu (listy startowe, przydział do kategorii wiekowych, wyniki). Dane z klasyfikacji będą publikowane w postaci elektronicznej oraz drukowanej, mogą być również przetwarzane, udostępniane i publikowane przez media oraz w serwisach społecznościowych.

c) Imię, nazwisko, numer telefonu – dane zbierane na potrzeby przesłania powiadomienia z wynikiem uczestnika wyścigu, po jego dotarciu na metę.

d) Wizerunek uczestnika – dane zbierane na potrzeby dokumentacji wyścigu w postaci zdjęć, nagrań filmowych oraz wywiadów z zawodnikiem. Wizerunek może być publikowany na stronie internetowej Organizatora Bike Atelier Road 2018, na stronach partnerów i sponsorów cyklu, w serwisach społecznościowych, materiałach drukowanych oraz w mediach.

 

4. Udostępnianie danych

Dane osobowe w postaci imienia, nazwiska, adresu zamieszkania, poczty elektronicznej oraz numeru telefonu mogą być udostępnione innym odbiorcom lub grupom odbiorców wyłącznie w celach związanych ze współorganizacją Bike Atelier Road 2018 (pomiar czasu, rejestracja zawodników, obsługa biura zawodów, ubezpieczenie, obsługa medyczna, odbiór i realizacja nagród). Zakres udostępniania danych każdorazowo będzie objęty umową między administratorem danych i odbiorcą danych.

Pozyskane dane nie będą przekazywane do państw nie będących członkami Unii Europejskiej, a tym samym tych, które nie stosują Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679.

 

5.  Okres przechowywania danych

Dane osobowe w zawarte w punktach 3.a oraz 3.b będą przechowywane przez okres 24 miesięcy licząc od daty ostatniej edycji Bike Atelier Road 2018. Dane osobowe zawarte w punkcie 3.b będą przechowywane do czasu wycofania zgody przez uczestnika wyścigów, co precyzuje pkt. 8 polityki prywatności.

 

6. Zgoda na przetwarzanie danych

Podanie danych objętych niniejszą Polityką prywatności oraz zgoda na ich przetwarzanie są dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w Bike Atelier Road 2018.

 

7. Dostęp do danych

Uczestnik Bike Atelier Road 2018 ma możliwość dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także do przenoszenia danych.

 

8. Cofnięcie zgody

Uczestnik Bike Atelier Road 2018 jest uprawniony do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.