Start sektorowy – zasady

Na każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2020 obowiązuje start sektorowy, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa zawodników podczas rozpoczęcia maratonu oraz zachowanie zasad sanitarnych (poszczególne grupy wyjeżdżają na trasę w odstępach czasowych).

W sezonie 2020 start sektorowy uzależniony jest m.in. od limitów osób startujących w wydarzeniach sportowych, który wynika bezpośrednio z Rozporządzeń Rady Ministrów oraz wytycznych Ministerstwa Sportu oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.

a) Klasyfikacja sektorowa dla dystansów PRO i HOBBY będzie sporządzana po każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2020 wg wzoru:

Do klasyfikacji sektorowej brany jest czas najlepszego zawodnika na danym dystansie (PRO lub HOBBY) z wykluczeniem wyników osiągniętych przez zawodników startujących w kategorii ELITA.

Współczynnik dystansu – współczynnik zależący od dystansu jaki pokonał zawodnik:

  • dla dystansu PRO współczynnik dystansu = 1
  • dla dystansu HOBBY współczynnik dystansu = 0,94

b) Liczba sektorów startowych będzie dostosowana do limitu zawodników na poszczególnych dystansach oraz zasad bezpiecznej rywalizacji. Liczba sektorów może być różna dla poszczególnych edycji Bike Atelier MTB Maratonu w sezonie 2020.

c) Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora zostanie opublikowana na stronie internetowej Bike Atelier MTB Maraton po zamknięciu rejestracji internetowej na daną edycję maratonu. Lista będzie dostępna także w Biurze Zawodów.

d) Przydział do poszczególnych sektorów nastąpi na podstawie punktacji sektorowej wyliczanej według wzoru znajdującego się punkcie a) niniejszych zasad.

e) Do wyliczania klasyfikacji sektorowej uwzględnia się najlepszy wynik z ostatnich 3 edycji, w których brał udział dany zawodnik.

f) Podczas pierwszej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2020 o rozstawieniu zawodników w sektorach startowych decyduje klasyfikacja sektorowa obliczona w sezonie 2019. W kolejnych wyścigach będzie ona podstawą do wyliczania sektora w połączeniu z punktami zdobytymi w sezonie 2020.

g) Zawodnicy startujący pierwszy raz, którzy nie później niż na 3 dni przed wyścigiem udokumentują swoje osiągnięcia w innych wyścigach MTB, mogą za zgodą Organizatora otrzymać prawo startu z wyższego sektora.  Zgłoszenie z dokumentacją wyników należy przesłać na adres sektory@bikeateliermaraton.pl. Uwaga! Dokumentacja przedstawiająca dokonania zawodnika w innych zawodach powinna być kompletna i czytelna. Powinna zawierać link do strony z wynikami zawodnika oraz opis ułatwiający jego znalezienie i identyfikację (miejsce na liście wyników, nr startowy, itp.). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

h) Kolejność startu poszczególnych sektorów oraz odstępy czasowe ustalane są przez Organizatora przed każda edycją maratonu.

i) Sektory mają liczony czas startu począwszy od momentu startu wspólnego całego sektora (tzw. czas brutto sektora).

j) W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony może otrzymać karę w wymiarze określonym w pkt. 12 Regulaminu.

k) Zawodnik musi wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor) może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej 20 min.

l) Goście specjalni maratonów oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze wskazanego przez niego sektora niezależnie od udziału/wyniku w poprzednich edycjach.

m) Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.