Start sektorowy – zasady

Na każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2020 obowiązuje start sektorowy, którego celem jest podniesienie bezpieczeństwa zawodników podczas rozpoczęcia maratonu (poszczególne grupy wyjeżdżają na trasę w odstępach czasowych).

a) Klasyfikacja sektorowa dla dystansów PRO i HOBBY będzie sporządzana po każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2020 wg wzoru:

Do klasyfikacji sektorowej brany jest czas najlepszego zawodnika na danym dystansie (PRO lub HOBBY) z wykluczeniem wyników osiągniętych przez zawodników startujących w kategorii ELITA.

Współczynnik dystansu – współczynnik zależący od dystansu jaki pokonał zawodnik:

 • dla dystansu PRO współczynnik dystansu = 1
 • dla dystansu HOBBY współczynnik dystansu = 0,94

b) Wydzielonych zostanie osiem sektorów startowych dla dystansów PRO i HOBBY oraz dodatkowe sektory startowe dla zawodników na dystansach FAMILY oraz MINI (w edycjach gdzie dystans będzie dostępny.) W sytuacjach wyjątkowych Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany liczby sektorów startowych.

c) Prawo do startu z danego sektora przysługuje zawodnikom, których punkty sektorowe zawierają się w przedziale punktowym odpowiednim dla danego sektora:

 • Sektor 0 – jest wydzieloną częścią sektora nr 1 przeznaczoną wyłącznie dla zawodników startujących w kategorii ELITA oraz zawodników sklasyfikowanych na miejscach 1-20 w klasyfikacji OPEN mężczyzn dystansu PRO
 • Sektor 1 – od 1,000 do 0,870 pkt.
 • Sektor 2 – od 0,869 do 0,810 pkt.
 • Sektor 3 – od 0,809 do 0,760 pkt.
 • Sektor 4 – od 0,759 do 0,720 pkt.
 • Sektor 5 – od 0,719 do 0,680 pkt.
 • Sektor 6 – od 0,679 do 0,630 pkt.
 • Sektor 7 – od 0,629 do 0,540 pkt.
 • Sektor 8 – od 0,539 pkt. i mniej oraz zawodnicy, którzy nie posiadają jeszcze punktów
 • Sektor FAMILY 1 – dystans FAMILY kategoria wiekowa 12-13 lat
 • Sektor FAMILY 2 – dystans FAMILY kategoria wiekowa do lat 9 oraz 10-11 lat
 • Sektor MINI – dystans MINI

d) Do wyliczania klasyfikacji sektorowej uwzględnia się najlepszy wynik z ostatnich 3 edycji, w których brał udział dany zawodnik.

e) Podczas pierwszej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2020 o rozstawieniu zawodników w sektorach startowych decyduje klasyfikacja sektorowa obliczona w sezonie 2019. W kolejnych wyścigach będzie ona podstawą do wyliczania sektora w połączeniu z punktami zdobytymi w sezonie 2020.

f) Lista zawodników, którym przysługuje prawo do startu z danego sektora zostanie opublikowana na stronie internetowej Bike Atelier MTB Maraton, nie później niż w piątek poprzedzający wyścig. Lista będzie dostępna także w Biurze Zawodów.

g) Zawodnicy startujący pierwszy raz, którzy nie później niż na 3 dni przed wyścigiem udokumentują swoje osiągnięcia w innych wyścigach MTB, mogą za zgodą Organizatora otrzymać prawo startu z wyższego sektora.  Zgłoszenie z dokumentacją wyników należy przesłać na adres sektory@bikeateliermaraton.pl. Uwaga! Dokumentacja przedstawiająca dokonania zawodnika w innych zawodach powinna być kompletna i czytelna. Powinna zawierać link do strony z wynikami zawodnika oraz opis ułatwiający jego znalezienie i identyfikację (miejsce na liście wyników, nr startowy, itp.). Wnioski niekompletne nie będą rozpatrywane.

h) Kolejność startu poszczególnych sektorów oraz odstępy czasowe ustalane są przez Organizatora przed każda edycją maratonu.

i) Sektory 0 oraz 1 mają liczony czas startu począwszy od momentu startu wspólnego całego sektora (tzw. czas brutto sektora). Sektory od 2 do 8 mają liczony wspólny czas startu netto (liczony jest czas zawodnika od momentu przekroczenia linii pomiaru czasu. Dla sektorów dystansów FAMILY oraz MINI liczony jest czas brutto.

j) W przypadku, gdy zawodnik wystartuje z wyższego sektora niż był uprawniony może otrzymać karę w wymiarze określonym w pkt. 12 Regulaminu.

k) Zawodnik musi wejść do sektora wyłącznie poprzez oznaczone wejście znajdujące się na jego końcu. Wejście do sektora w inny sposób (np. przez ogrodzenie czy pod taśmą odgradzającą sektor) może skutkować nałożeniem na zawodnika kary czasowej 20 min.

l) Goście specjalni maratonów oraz osoby zaproszone przez Organizatora uprawnione są do startu ze wskazanego przez niego sektora niezależnie od udziału/wyniku w poprzednich edycjach.

m) Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu poszczególnych sektorów, o czym poinformuje uczestników w dniu rozgrywania zawodów.