Skip to content Skip to footer

Regulamin cyklu
BIKE ATELIER MTB MARATON 2023

1. Podstawowe informacje

Bike Atelier MTB Maraton to wydarzenie o charakterze sportowym. Skierowane do amatorów oraz osób regularnie trenujących kolarstwo. Wszystkie wyścigi w cyklu opierają się na zasadach rywalizacji fair play.

1.1. Cele cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2023

 • Rozwój idei maratonów MTB na terenie południowej Polski.
 • Popularyzacja kolarstwa w południowej Polsce.
 • Promocja turystyki rowerowej jako formy zdrowego spędzania czasu.
 • Promowanie regionalnych tras turystycznych.
 • Promocja sportowej rywalizacji fair play.

1.2. Organizator

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza, NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
  Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS
 • Strona internetowa: www.bikeateliermaraton.pl
 • E-mail: maraton@bikeateliermaraton.pl

1.3. Kalendarz maratonów w sezonie 2023

 • 16/04/2023 | Czerwionka-Leszczyny
 • 14/05/2023 | Babice / Chrzanów / Trzebinia
 • 28/05/2023 | Tarnowskie Góry
 • 25/06/2023 | Jeleśnia
 • 09/07/2023 | Bielsko-Biała
 • 23/07/2023 | Psary
 • 09/09/2023 | Wisła (Mistrzostwa Polski w maratonie MTB)
 • 17/09/2023 | Dąbrowa Górnicza
 • 30/09/2023 | Rzyki / Czarny Groń

2. Rejestracja zawodników

2.1. Zasady ogólne

Rejestracja uczestnika w cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2023 może być dokonana drogą internetową lub osobiście w Biurze Zawodów. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu, na zasadach opisanych w punkcie 4.5.

Organizator może przed każdą edycją wprowadzić ograniczenie liczby sektorów startowych oraz dostępnych w nich miejsc.

2.2. Zgłoszenie przez internet

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe zawodników do danej edycji maratonu możliwe są:

 • do czwartku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w sobotę);
 • do piątku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w niedzielę).

Zgłoszenia przyjmowane do są do godz. 23.59 w/w dnia.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej zgodnie z cennikiem i zasadami opisanymi w Regulaminie.

2.3. Zgłoszenie w Biurze Zawodów

a) Podczas każdej edycji będzie możliwość rejestracji w Biurze Zawodów, dostępnym na terenie miasteczka maratonu. Godziny otwarcia Biura Zawodów będą każdorazowo przedstawione w programie wydarzenia.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego zgłoszenia zawodnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego dostępnego na miejscu.

c) Uczestnicy dokonujący rejestracji w Biurze Zawodów zobowiązani są dokonać opłaty startowej zgodnie z cennikiem i zasadami opisanymi w Regulaminie. Opłata możliwa jest w kasie działającej przy Biurze Zawodów (gotówka).

2.4. Zgłoszenie drużyny

a) Jako drużyna traktowana jest formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca stowarzyszenie, klub sportowy, firmę, placówkę oświatową lub inną jednostkę organizacyjną.

b) Warunkiem weryfikacji drużyny jest rejestracja minimum 4 zawodników.

c) Zawodnicy w kategoriach ELITA-M oraz ELITA-K nie wchodzą w skład drużyny, są klasyfikowani wyłącznie indywidualnie.

d) Zakazana jest migracja między drużynami w trakcie trwania sezonu.

e) Można dopisywać kolejnych zawodników do danej drużyny w czasie sezonu. zgłoszeń należy dokonywać na adres druzyny@bikeateliermaraton.pl.

f) Każda drużyna powinna wskazać Kapitana Drużyny. Zgłoszenia kapitana należy dokonać na adres druzyny@bikeateliermaraton.pl najpóźniej na tydzień przed pierwszym startem w sezonie 2023. Uprawnienia Kapitana Drużyny:

 • dokonywanie zgłoszeń w imieniu zawodników drużyny na poszczególne edycje maratonu;
 • rozliczanie drużynowych płatności pakietowych w przypadku posiadania przez drużynę wykupionego pakietu (w tym przypisywanie płatności dla poszczególnych zawodników);
 • reprezentowanie drużyny w kontakcie z Organizatorem.

g) Przed pierwszym startem w sezonie 2023 zawodnicy drużyny dokonują internetowo indywidualnej rejestracji, podczas której istnieje możliwość wskazania drużyny jaką dany zawodnik będzie reprezentował w wyścigu. To warunek konieczny do uwzględnienia drużyny w klasyfikacji drużynowej.

h) W przypadku zakupu pakietów drużynowych – wraz z zamówieniem do Organizatora powinna zostać dostarczona lista zawodników, którzy mogą korzystać z kodów płatniczych przypisanych drużynie.

2.5. Dodatkowe warunki związane z rejestracją

a) W przypadku zakupu pakietu startów na sezon 2023 (tylko przez rejestrację internetową), zawodnik w czasie rejestracji dokonuje wyboru edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2023 w których chce wziąć udział (liczba wybranych edycji odpowiada wybranemu pakietowi). Za pomocą systemu zapisy.mktime.pl istnieje możliwość zmiany wybranych wcześniej wyścigów w terminach:

 • do czwartku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w sobotę);
 • do piątku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w niedzielę).

b) W razie uruchomienia przez Organizatora dodatkowej klasyfikacji dla danego wyścigu (np. branżowej lub mieszkańców), uczestnik zawodów podczas dokonywania rejestracji będzie miał możliwość zgłoszenia się do wskazanej klasyfikacji dodatkowej, aby zostać w niej ujętym (pod warunkiem spełnienia warunków klasyfikacji).

c) Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe oraz znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

3. Opłaty

3.1. Zasady ogólne

a) Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty, a także wybranego dystansu.

b) Płatności za pojedynczy start można dokonywać na trzy sposoby:

 • gotówką (w kasie Biura Zawodów);
 • przelewem elektronicznym;
 • za pomocą jednorazowego kodu płatniczego.

c) Wpłaty w kasie Biura Zawodów są przyjmowane wyłącznie gotówką.

d) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu.

e) Jednorazowe kody płatnicze umożliwiają opłacenie pojedynczego startu zawodnika i są przypisane do konkretnej osoby (dla startów indywidualnych) lub drużyny (w przypadku pakietów drużynowych). Kody płatnicze obowiązują tylko w czasie jednego sezonu i nie ma możliwości ich przeniesienia na kolejny sezon.

3.2. Cennik

Pojedynczy start na dystansach PRO, HOBBY oraz MINI
Cena
Opłata dokonana do niedzieli poprzedzającej maraton
Opłata dokonana do 2 dni poprzedzających maraton
Opłata w biurze zawodów
Opłata podstawowa
130 zł
140 zł
150 zł
Opłata ulgowa dla zawodników w wieku do 18 lat (wg rocznika)
90 zł
100 zł
110 zł

Pojedynczy start na dystansie FAMILY
Cena
Opłata dokonana do niedzieli poprzedzającej maraton
Opłata dokonana do 2 dni poprzedzających maraton
Opłata w biurze zawodów
Opłata podstawowa (cena dotyczy udziału dwóch osób – zawodnika oraz opiekuna)
110 zł (90 zł zawodnik + 20 zł opiekun)
120 zł (100 zł zawodnik + 20 zł opiekun)
130 zł (110 zł zawodnik + 20 zł opiekun)


Pakiety indywidualne na dystansach PRO, HOBBY oraz MINI
Pakiet
9 startów
7 startów
5 startów
Opłata podstawowa
1035 zł
840 zł
625 zł
Opłata ulgowa dla zawodników w wieku do 18 lat (wg rocznika)
720 zł
580 zł
430 zł


Pakiety na dystansie FAMILY
Pakiet
9 startów
7 startów
5 startów
Opłata podstawowa (cena dotyczy udziału dwóch osób – zawodnika oraz opiekuna)
855 zł (720 zł zawodnik + 135 zł opiekun)
700 zł (580 zł zawodnik + 120 zł opiekun)
525 zł (430 zł zawodnik + 95 zł opiekun)


Pakiet startów (drużynowy)
Liczba zakupionych jednorazowo osobostartów Koszt jednego osobostartu
10-60 osobostartów 120 zł
Powyżej 60 osobostartów 115 zł
Minimalne zamówienie: 30 osobostartów Po wykorzystaniu zakupionego pakietu istnieje możliwość dokupienia kolejnego zgodnie z cenami podanymi wyżej (przy zachowaniu minimalnego zamówienia 10 osobostartów)


Numer startowy (koszt jednorazowy – numer obowiązuje przez cały sezon)*
25 zł
*W przypadku zawodników niepełnoletnich jadących z opiekunem – cena obejmuje numer startowy zawodnika oraz dodatkowe oznaczenie dla opiekuna

3.3. Przeniesienie opłaty wpisowej

a) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

b) Płatności tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję, jednak zgłoszenie przeniesienia opłaty musi nastąpić do momentu zamknięcia rejestracji internetowej). Zmian można dokonywać za pośrednictwem systemu zapisy.mktime.pl lub przesyłając wiadomość na maraton@bikeateliermaraton.pl.

c) Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

3.4. Faktury

a) Faktury wystawiane są na życzenie nabywcy do 15 dni od dokonania wpłaty.

b) W przypadku chęci otrzymania faktury, zarówno w procesie rejestracji elektronicznej jak i w czasie rejestracji dokonywanej w Biurze Zawodów należy podać NIP nabywcy.

c) Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: maraton@bikeateliermaraton.pl przesyłając pełne dane nabywcy oraz potwierdzenie dokonania płatności.

4. Uczestnictwo w maratonie

Każda edycja maratonu przeprowadzona jest według programu publikowanego za pośrednictwem strony www.bikeateliermaraton.pl oraz dostępnego w miejscu startu maratonu.

4.1. Zasady ogólne

a) Każdy uczestnik Bike Atelier MTB Maratonu 2023 ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.

b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

c) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody.

d) Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem (silnikiem) elektrycznym. Wyjątkiem są dodatkowe klasyfikacje ustanowione przez Organizatora na wybranych edycjach, gdzie dokładne zasady startu na rowerze elektrycznym określa regulamin klasyfikacji e-bike.

e) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją.

f) W czasie maratonu każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy. Jeden numer obowiązuje na wszystkich edycjach Bike Atelier MTB Maratonu 2023 i musi być zamontowany w widoczny sposób na kierownicy roweru.

g) Opiekunowie zawodników niepełnoletnich zobowiązani są do posiadania tabliczki „Opiekun”, która zawiera numer startowy zawodnika będącego pod opieką danej osoby.

h) Zawodnicy w wieku poniżej 14 lat dopuszczeni będą do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica, opiekuna prawnego lub wskazanego przez nich innego opiekuna.

4.2. Rywalizacja

a) Zawodnik ma prawo startu tylko na jednym dystansie podczas pojedynczej edycji maratonu.

b) Start poszczególnych dystansów odbywa się osobno wg godzin przedstawionych w programie zawodów.

c) Wybór dystansu na którym wystartuje zawodnik następuje podczas rejestracji na daną edycję Bike Atelier MTB Maratonu 2023.

d) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

e) Limit pomiaru czasu (do klasyfikacji) będzie podawany każdorazowo przed wyścigiem za pośrednictwem strony internetowej cyklu oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Limit będzie zależny od długości i stopnia trudności trasy.

f) Zawodnik zostanie sklasyfikowany, jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w punkcie pomiaru czasu (przy mecie).

g) Start we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego. Szczegóły znajdują się w Zasadach startu sektorowego, ogłaszanych osobno przed każdą z edycją.

h) Opiekunowie zawodników niepełnoletnich zobowiązani są do ustawienia się na starcie w miejscu wskazanym przez Organizatora, za ostatnim zawodnikiem z danego sektora. Opiekun jedzie za swoim podopiecznym po jego torze jazdy „gęsiego”. Opiekunom zabrania się pchania lub ciągnięcia zawodników. Opiekun zobowiązany jest ustąpić miejsca na trasie innym zawodnikom, trzymając się z własnym podopiecznym prawej strony jazdy. Opiekunowie zawodników niepełnoletnich nie mogą startować na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym. W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionych zasad, Organizator ma prawo nałożyć karę na zawodnika i jego Opiekuna (w wymiarze podanym w pkt. 12 Regulaminu).

i) W przypadku wycofania się z zawodów (w trakcie ich trwania) uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi tego faktu – osobiście w punkcie pomiaru czasu lub smsem pod numerem: 502 488 611.

4.3. Bezpieczeństwo oraz zasady Fair Play

a) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora.

b) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

c) Organizator zapewnia zabezpieczenie poszczególnych punktów trasy przez służby porządkowe zgodnie z limitami przedstawionymi przed każdym wyścigiem. Limity będą podawane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Zawodnicy w wyznaczonych punktach otrzymają informację o przekroczeniu limitu.

d) W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora: 574 212 995.

e) Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.

f) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.

g) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do drogi publicznej czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze.

h) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek ochronnych).

i) Zawodnicy podczas maratonu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Niestosowne zachowania mogą zostać ukarane karą czasową lub dyskwalifikacją zawodnika.

4.4. Ruch drogowy

a) Maraton będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

4.5. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników

a) Start zawodnika w Bike Atelier MTB Maratonie 2023 możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu. Jednocześnie zawodnik potwierdza zapoznanie się z Ogólnymi Warunkami Ubezpieczenia PZU NNW Sport (dostępne jako załącznik do Regulaminu).

b) Akceptacja Regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych następują tylko raz i obowiązują przez cały sezon 2023.

c) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się internetowo – następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym. Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się w Biurze zawodów – następuje przez podpis na formularzu zgody.

d) Zgłaszając uczestnictwo w maratonie zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Jednocześnie zawodnik ocenił stopień swoich możliwości fizycznych oraz charakter wydarzenia, a tym samym stopień ryzyka jaki wiąże się z udziałem w wyścigu. Zawodnik oświadcza również, że nie posiada objawów COVID-19, nie jest aktualnie chory oraz nie przebywa na kwarantannie lub w izolacji.

e) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów (jedno oświadczenie obowiązuje na wszystkich wyścigach, bez tego dokumentu zawodnik nie otrzyma numeru startowego), a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

f) Zawodnicy niepełnoletni, którzy ukończyli 10 lat, zobowiązani są posiadać ważną kartę rowerową.

g) Zawodnikom zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NNW.

5. Świadczenia dla zawodników

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufety na trasie oraz bufet na mecie,
 • ciepły posiłek regeneracyjny,
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie medyczne.

6. Dystanse

Podczas każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2023 będą wytyczone cztery podstawowe dystanse: PRO, HOBBY, FAMILY oraz MINI. Ich dokładna długość jest uzależniona od przebiegu trasy w konkretnej lokalizacji. Organizator na poszczególnych edycjach maratonu zastrzega sobie możliwość wprowadzenia dodatkowych dystansów i konkurencji. Zasady uczestnictwa i rywalizacji będą w ich przypadku ogłaszane osobno i mogą odnosić się do zapisów niniejszego Regulaminu.

Dystans
Orientacyjna długość trasy
Klasyfikacja generalna
PRO
45 – 75 km
Tak
HOBBY
25 – 45 km
Tak
MINI
10 – 25 km
Tak
FAMILY
10 – 25 km
Tak

7. Kategorie

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Kategorie są zdefiniowane dla każdego dystansu osobno.

Dystans PRO
Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
OPEN
P-OPEN-K Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
P-OPEN-M
ELITA – zawodnicy z licencjami Elita i Orlik (U-23)
ELITA-K Zawodnicy w kategorii ELITA są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
ELITA-M
KOBIETY
P-K20 19 – 29 lat 2004 – 1994
P-K30 30 – 39 lat 1993 – 1984
P-K40 40 – 49 lat 1983 – 1974
P-K50 50 lat i więcej 1973 i starsze
MĘŻCZYŹNI
P-M20 19 – 29 lat 2004 – 1994
P-M30 30 – 39 lat 1993 – 1984
P-M40 40 – 49 lat 1983 – 1974
P-M50 50 – 54 lata 1973 – 1969
P-M55 55 – 59 lat 1968 – 1964
P-M60 60 – 64 lata 1963 – 1959
P-M65 65 lat i więcej 1958 i starsi

Na dystansie PRO organizator dopuszcza start zawodników młodszych, objętych kategorią UCI: Junior / Juniorka (17-18 lat). Zawodnicy będą jednak klasyfikowani odpowiednio w kategoriach P-M20 oraz P-K20.

Dystans HOBBY
Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
OPEN
H-OPEN-K Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
H-OPEN-M
KOBIETY
H-K15 15 – 16 lat 2008 – 2007
H-K17 17 – 18 lat 2006 – 2005
H-K20 19 – 29 lat 2004 – 1994
H-K30 30 – 39 lat 1993 – 1984
H-K40 40 – 49 lat 1983 – 1974
H-K50 50 lat i więcej 1973 i starsze
MĘŻCZYŹNI
H-M15 15 – 16 lat 2008 – 2007
H-M17 17 – 18 lat 2006 – 2005
H-M20 19 – 29 lat 2004 – 1994
H-M30 30 – 39 lat 1993 – 1984
H-M40 40 – 49 lat 1983 – 1974
H-M50 50 – 59 lat 1973 – 1964
H-M60 60 – 64 lata 1963 – 1959
H-M65 65 lat i więcej 1958 i starsi
Dystans MINI
Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
KOBIETY
M-OPEN-K 15 lat i więcej 2008 i starsi
MĘŻCZYŹNI
M-OPEN-M 15 lat i więcej 2008 i starsi
Dystans FAMILY
Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
DZIEWCZĘTA
F-D0 do 10 lat 2013 i młodsze
F-D1 11 – 12 lat 2012 – 2011
F-D2 13 – 14 lat 2010 – 2009
CHŁOPCY
F-C0 do 10 lat 2013 i młodsi
F-C1 11 – 12 lat 2012 – 2011
F-C2 13 – 14 lat 2010 – 2009

8. Klasyfikacja

8.1. Klasyfikacja indywidualna

a) Klasyfikacja dla pojedynczej edycji

Klasyfikacja indywidualna dla pojedynczej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2023 będzie przeprowadzona osobno na wszystkich dystansach, na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.

b) Klasyfikacja generalna cyklu

Klasyfikacja indywidualna dla całego cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2023 (zwana też klasyfikacją generalną) będzie przeprowadzona osobno na poszczególnych dystansach, na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych. Dodatkowo na dystansach PRO i HOBBY klasyfikacja obejmie kategorię OPEN (kategoria OPEN nie obejmuje zawodników startujących w kategoriach ELITA-K i ELITA-M), niezależnie dla kobiet i mężczyzn.

Zwycięzcą w klasyfikacji generalnej (klasyfikacja w kategoriach wiekowych oraz w kategorii OPEN) zostanie zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów w swoich 6 najlepszych startach.

Do udziału w dekoracji klasyfikacji generalnej dla dystansów PRO i HOBBY konieczny jest start w nie mniej niż 5 edycjach Bike Atelier MTB Maratonu 2023, z kolei dla dystansów FAMILY i MINI w nie mniej niż 3 edycjach.

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona na podstawie punktów zdobywanych przez zawodników w czasie poszczególnych edycji Bike Atelier MTB Maratonu. Punkty będą naliczane niezależnie w kategoriach wiekowych i w kategorii OPEN, według zasad przedstawionych w Regulaminie.

Zasady naliczania punktów w klasyfikacji generalnej w kategoriach wiekowych oraz ELITA:

 • Dystans PRO – kategorie ELITA
  Punktacja naliczana zgodnie z tabelą:
  Miejsce
  Liczba punktów
  1
  50
  2
  40
  3
  32
  4
  26
  5
  21
  6
  17
  7
  14
  8
  12
  9
  11
  10
  10
  11
  9
  12
  8
  13
  7
  14
  6
  15
  5
  16
  4
  17
  3
  18
  2
  19
  1
  20
  1

  Zawodnikom poniżej 20. miejsca nie będą naliczane punkty.

   

 • Dystans PRO – kategorie wiekowe
 • Dystanse HOBBY, FAMILY oraz MINI

Zasady naliczania punktów w klasyfikacji generalnej w kategorii OPEN (osobno dla kobiet i mężczyzn):

 • Dystans PRO
 • Dystans HOBBY

W przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu decyduje najlepsze miejsce ze wszystkich edycji (w kategorii której dotyczy klasyfikacja), w następnej kolejności decyduje lepsze miejsce w ostatnim wyścigu zaliczanym do punktacji (w kategorii której dotyczy klasyfikacja).

8.2. Klasyfikacja drużynowa

Klasyfikacja drużynowa jest oparta na indywidualnych wynikach zawodników danej drużyny. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona tylko na dystansach PRO i HOBBY. Będą prowadzone dwie klasyfikacje: OPEN oraz SPORTOWA. Drużyna w danej edycji jest klasyfikowana tylko wtedy, gdy startuje minimum 4 jej zawodników. Do klasyfikacji drużynowej (OPEN i SPORTOWEJ) bierzemy pod uwagę 7 edycji, gdzie drużyna uzyskała najlepszy wynik punktowy.

a) Klasyfikacja drużynowa OPEN

Zwycięzcą jest drużyna, która zbierze największą liczbą punktów w poszczególnych edycjach. Punkty będą liczone na podstawie wyniku czterech najlepszych zawodników danej drużyny – liczonych w kategorii OPEN.

b) Klasyfikacja drużynowa SPORTOWA

Zwycięzcą jest drużyna, która zbierze największą liczbę punktów w poszczególnych edycjach. Punkty będą liczone na podstawie wyników w kategoriach wiekowych (dla dystansów PRO i HOBBY). Do klasyfikacji zostaną zaliczone punkty czterech zawodników danej drużyny, którzy uzyskali najlepszy wynik punktowy w kategoriach wiekowych – dotyczy zarówno dystansu PRO i HOBBY (z danej kategorii wiekowej będą brane pod uwagę tylko punkty jednego – najlepszego zawodnika danej drużyny). Punkty do klasyfikacji drużynowej będą liczone zgodnie z zasadami klasyfikacji indywidualnej.

8.3. Dodatkowe klasyfikacje

Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji dla poszczególnych wyścigów, będą one jednak niezależne od klasyfikacji indywidualnej i drużynowej (np. klasyfikacja mieszkańców lub branżowa). W przypadku takich klasyfikacji zasady przydzielania punktów i miejsc ustalane są niezależnie, zgodnie z założeniami danej klasyfikacji.

9. Trofea i nagrody

a) W każdej edycji zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody przydzielane na podstawie klasyfikacji dla poszczególnych kategorii.

Dystans PROKategorie ELITA-K oraz ELITA-MMiejsca od 1 do 3Trofea sportowe i nagrody finansowe
Kategorie wiekoweMiejsca od 1 do 3Trofea sportowe
Dystans HOBBYKategorie wiekoweMiejsca od 1 do 3Trofea sportowe
Dystans FAMILYKategorie wiekoweMiejsca od 1 do 3Trofea sportowe
Dystans MINIKategorie M-OPEN-K oraz M-OPEN-MMiejsca od 1 do 3Trofea sportowe

W przypadku wprowadzenia dodatkowych dystansów i konkurencji podczas poszczególnych edycji Bike Atelier MTB Maraton 2023 informacje o nagrodach i trofeach będą zamieszczane na stronie internetowej www.bikeateliermaraton.pl

b) Trofea i nagrody będą wręczane wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu. Godziny dekoracji określa program poszczególnych wyścigów. W przypadku zawodników, którzy dojadą do mety w trakcie lub po dekoracji, istnieje możliwość odbioru wywalczonych trofeów w czasie późniejszym.

c) W klasyfikacji generalnej cyklu na każdym z dystansów zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody. Pula nagród zostanie ogłoszona przez Organizatora przed finałem cyklu w sezonie 2023.

Dystans PROKategorie P-OPEN-K oraz P-OPEN-MMiejsca od 1 do 3Trofea sportowe i nagrody
Kategorie ELITA-K oraz ELITA-MMiejsca od 1 do 6Trofea sportowe i nagrody
Kategorie wiekoweMiejsca od 1 do 10Trofea sportowe i nagrody
Dystans HOBBYKategorie H-OPEN-K oraz H-OPEN-MMiejsca od 1 do 3Trofea sportowe i nagrody
Kategorie wiekoweMiejsca od 1 do 10Trofea sportowe i nagrody
Dystans FAMILY / Dystans MINIKategorie wiekoweMiejsca od 1 do 6Trofea sportowe i nagrody
Klasyfikacja drużynowa OPENMiejsca od 1 do 3Trofea sportowe
Klasyfikacja drużynowa SPORTMiejsca od 1 do 3Trofea sportowe

d) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum i nagrody (za wyjątkiem zawodników, którzy dojadą do mety po dekoracji lub w jej trakcie).

e) Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

10. Kary

a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może przyznać następujące kary:

 • upomnienie
 • kara czasowa
  – start z wyższego sektora niż przyznany
  * dystans PRO – 40 min.
  * dystans HOBBY – 20 min.
  – pchanie lub ciągnięcie zawodnika przez innego zawodnika lub opiekuna – 20 min.
  – jazda opiekuna przed zawodnikiem niepełnoletnim – 20 min.
  – jazda w przeciwnym kierunku niż kierunek maratonu (podczas trwania wyścigu) – 30 min.
 • dyskwalifikacja
  – śmiecenie na trasie poza strefą bufetową – dyskwalifikacja na danej edycji (w przypadku powtarzających się tego typu sytuacji – dyskwalifikacja z całego cyklu)
  – skrócenie trasy
  – ominięcie punktu kontrolnego
  – korzystanie z rowerów elektrycznych zarówno przez zawodników jak i opiekunów
  – zachowania agresywne, używanie wulgaryzmów oraz pozostałe sklasyfikowane jako odbiegające od ogólnie przyjętych norm społecznych – zarówno w stosunku do innych uczestników wydarzenia jak i obsługi.

Sytuacje opisane powyżej są incydentami występującymi najczęściej. W przypadku innych kwestii spornych organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia kar nie ujętych powyżej.

b) Dyskwalifikacja z cyklu nie uprawnia zawodnika do zwrotu wpłaconego wpisowego.

c) Wniosek o ukaranie danego zawodnika do Organizatora lub Sędziego Głównego maratonu może złożyć:

 • obsługa maratonu,
 • osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy,
 • minimum dwóch zawodników lub opiekunów,
 • zawodnik z dowodem w postaci nagrania lub fotografii (na której widoczny jest numer zawodnika).

d) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym maratonu.

11. Protesty

a) Protesty można składać w dniu zawodów, do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów (słownie). Po tym czasie, można składać protesty pisemnie lub drogą elektroniczną (maraton@bikeateliermaraton.pl).

b) Uwzględnione protesty i uwagi do wyników zgłoszone po dekoracjach, będą brane pod uwagę tylko do wyników końcowych (Organizator nie przewiduje powtórek dekoracji oraz zmian w przyznanych nagrodach).

c) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

d) Uwagi do własnych wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (wyniki@bikeateliermaraton.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

12. Informacje dodatkowe

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, informując o tym uczestników Bike Atelier MTB Maratonu 2023 (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów i stronie internetowej www.bikeateliermaraton.pl).

b) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia maratonu lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.

c) W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie prawdo do przerwania wyścigu w trakcie jego trwania. Informację o przerwaniu wyścigu zawodnicy otrzymają za pośrednictwem wiadomości SMS (na numer podany w trakcie zgłoszenia), a także za pośrednictwem obsługi maratonu na trasie wyścigu.

d) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.

Załączniki do Regulaminu:

1. Start sektorowy – zasady
2. Polityka prywatności
3. Formularz zgody
4. PZU / Ogólne warunki ubezpieczenia PZU NNW
5. PZU / Ubezpieczenie PZU Sport
6. PZU / Dokument zawierający informacje o produkcie ubezpieczeniowym