Regulamin cyklu BIKE ATELIER MTB MARATON 2020

 

1. Podstawowe informacje

1.1. Cele cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2020

 • Rozwój idei maratonów MTB na terenie południowej Polski.
 • Popularyzacja kolarstwa w południowej Polsce.
 • Promocja turystyki rowerowej jako formy zdrowego spędzania czasu.
 • Promowanie regionalnych tras turystycznych.
 • Promocja sportowej rywalizacji fair play.

1.2. Organizator

 • Stowarzyszenie Promocji Kolarstwa PRO ROWER
  Al. Piłsudskiego 34/643, 41-303 Dąbrowa Górnicza
  NIP: 6292474149, KRS: 0000604648
  Zarejestrowano w Sądzie Rejonowym Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 • Strona internetowa: www.bikeateliermaraton.pl
 • E-mail: maraton@bikeateliermaraton.pl

1.3. Kalendarz maratonów

 • 6 września 2020 – Psary
 • 13 września 2020 – Jeleśnia
 • 27 września 2020 – Wisła
 • 4 października 2020 – Rybnik
 • 10 października 2020 – Dąbrowa Górnicza

 

2. Rejestracja zawodników

2.1. Zasady ogólne

Rejestracja uczestnika w cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2020 może być dokonana tylko drogą internetową. Warunkiem poprawnego zgłoszenia uczestnika jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego, w którym zawarte zostaną wszystkie niezbędne dane uczestnika oraz dokonanie opłaty startowej zgodnie z cennikiem. Rejestracja będzie uznana za prawidłową tylko pod warunkiem akceptacji przez uczestnika niniejszego Regulaminu, na zasadach opisanych w punkcie 4.5.

Ze względu na obowiązujące w Polsce limity i obostrzenia związane z pandemią COVID-19 Organizator może przed każda edycją wprowadzić ograniczenie liczby sektorów startowych oraz dostępnych w nich miejsc.

2.2. Zgłoszenie przez internet

a) Rejestracja zawodników drogą internetową możliwa jest przez stronę zapisy.mktime.pl.

b) Warunkiem koniecznym do prawidłowego przyjęcia zgłoszenia zawodnika jest poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego.

c) Zgłoszenia internetowe zawodników do danej edycji maratonu możliwe są:

 • do czwartku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w sobotę);
 • do piątku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w niedzielę).

Zgłoszenia przyjmowane do są do godz. 23.59 w/w dnia.

d) Uczestnicy dokonujący rejestracji drogą internetową zobowiązani są dokonać opłaty startowej zgodnie z cennikiem i zasadami opisanymi w Regulaminie.

2.3. Zgłoszenie drużyny

a) Przed pierwszym startem w sezonie 2020 zawodnicy drużyny dokonują internetowo indywidualnej rejestracji, podczas której istnieje możliwość wskazania drużyny jaką dany zawodnik będzie reprezentował w wyścigu.

b) Każda drużyna powinna wskazać Kapitana Drużyny. Zgłoszenia kapitana należy dokonać na adres maraton@bikeateliermaraton.pl najpóźniej dwa tygodnie przed pierwszym startem w sezonie 2020.

c) W przypadku zakupu pakietów drużynowych – wraz z zamówieniem do Organizatora powinna zostać dostarczona lista zawodników, którzy mogą korzystać z kodów płatniczych przypisanych drużynie.

2.4. Dodatkowe warunki związane z rejestracją

a) W przypadku zakupu pakietu startów na sezon 2020 (tylko przez rejestrację internetową), zawodnik w czasie rejestracji dokonuje wyboru edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2020 w których chce wziąć udział (liczba wybranych edycji odpowiada wybranemu pakietowi). Za pomocą systemu zapisy.mktime.pl istnieje możliwość zmiany wybranych wcześniej wyścigów w terminach:

 • do czwartku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w sobotę);
 • do piątku poprzedzającego maraton (w przypadku edycji odbywających się w niedzielę).

b) W przypadku uruchomienia przez Organizatora dodatkowej klasyfikacji dla danego wyścigu (np. branżowej lub mieszkańców), uczestnik zawodów podczas dokonywania rejestracji będzie miał możliwość zgłoszenia się do wskazanej klasyfikacji dodatkowej, aby zostać w niej ujętym (pod warunkiem spełnienia warunków klasyfikacji).

c) Zawodnik dokonując zgłoszenia deklaruje, że podane dane są prawdziwe, i że znane mu są przepisy art. 233 Kodeksu Karnego o odpowiedzialności karnej za podanie danych niezgodnych z rzeczywistością.

 

3. Opłaty

3.1. Zasady ogólne

a) Wysokość opłaty startowej uzależniona jest od terminu i sposobu wpłaty, a także wybranego dystansu.

b) Płatności za pojedynczy start można dokonywać na dwa sposoby:

 • przelewem elektronicznym;
 • za pomocą jednorazowego kodu płatniczego.

c) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych. Jedynym kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora. W przypadku tzw. szybkich płatności data wygenerowania potwierdzenia dla wpłacającego przez operatora systemu (Dotpay sp. z o.o.).

d) Jednorazowe kody płatnicze umożliwiają opłacenie pojedynczego startu zawodnika i są przypisane do konkretnej osoby (dla startów indywidualnych) lub drużyny (w przypadku pakietów drużynowych), a także do dystansu na jaki zostały wykupione. Kody płatnicze obowiązują tylko w czasie jednego sezonu i nie ma możliwości ich przeniesienia na kolejny sezon.

3.2. Cennik

Pojedynczy start
Dystans
Opłata dokonana do 7 dni poprzedzających maraton (przelew)
Opłata dokonana do 2 dni poprzedzających maraton (przelew)
PRO
70 zł
90 zł
HOBBY
70 zł
90 zł
FAMILY
50 zł
70 zł
MINI
50 zł
70 zł

*W przypadku zawodników niepełnoletnich – opłata za start dotyczy jedynie zawodnika, start opiekuna jest bezpłatny.

Numer startowy (koszt jednorazowy – numer obowiązuje przez cały sezon)
Dystans Nowy numer Zgubiony numer
PRO 20 zł 20 zł
HOBBY
FAMILY
MINI

*W przypadku zawodników niepełnoletnich jadących z opiekunem – cena obejmuje numer startowy zawodnika oraz dodatkowe oznaczenie dla opiekuna

3.3. Przeniesienie opłaty wpisowej

a) Organizator nie zwraca opłaty wpisowej osobom, które nie ukończyły zawodów.

b) Płatności tytułem uczestnictwa w wybranej edycji nie podlegają zwrotowi. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na inną edycję po uprzednim pisemnym potwierdzeniu zaistniałego zdarzenia oraz przedstawieniu potwierdzenia wpłaty wpisowego. Przeniesienie opłaty możliwe jest nie później niż na 3 dni przed terminem zawodów, których dotyczy.

c) Nie ma możliwości przeniesienia opłaty startowej na inną osobę.

3.4. Faktury

a) Faktury wystawiane są na życzenie nabywcy do 15 dni od dokonania wpłaty.

b) W przypadku chęci otrzymania faktury należy podać NIP nabywcy.

c) Chęć otrzymania faktury należy zgłosić drogą elektroniczną na adres: maraton@bikeateliermaraton.pl przesyłając pełne dane nabywcy.

d) W przypadku zamówień na pakiety drużynowe (płatność przelewem), należy wraz z potwierdzeniem wpłaty przesłać dane nabywcy do faktury.

 

4. Uczestnictwo w maratonie

4.1. Zasady ogólne

a) Każdy uczestnik Bike Atelier MTB Maraton 2020  ma obowiązek stosować się do zasad wytyczonych przez Organizatora, wymienionych w niniejszym Regulaminie oraz podawanych bezpośrednio przed startem każdego wyścigu.

b) Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność.

c) Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie spowodowane przez siebie szkody.

d) Zabrania się startowania w maratonie na rowerze ze wspomaganiem (silnikiem) elektrycznym.

e) Zawodnicy powinni szanować zieleń i nie zanieczyszczać terenu. Zabrania się wyrzucania opakowań po batonach, żelach i napojach poza strefę bufetu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów. Zaśmiecanie trasy maratonu karane będzie dyskwalifikacją.

f) W czasie maratonu każdy zawodnik powinien obowiązkowo posiadać numer startowy. Jeden numer obowiązuje na wszystkich edycjach Bike Atelier MTB Maratonu 2020 i musi być zamontowany w widoczny sposób na kierownicy roweru (wykorzystanie numerów startowych z poprzednich sezonów nie jest możliwe).

g) Opiekunowie zawodników niepełnoletnich zobowiązani są do posiadania tabliczki „Opiekun”, która zawiera numer startowy zawodnika będącego pod opieką danej osoby.

h) Zawodnicy w wieku poniżej 14 lat dopuszczeni będą do startu wyłącznie w towarzystwie rodzica, opiekuna prawnego lub wskazanego przez nich innego opiekuna.

4.2. Rywalizacja

a) Zawodnik ma prawo startu tylko na jednym dystansie podczas pojedynczej edycji maratonu.

b) Ze względu na ograniczenia liczby uczestników wybór dystansu na którym wystartuje dany zawodnik następuje podczas rejestracji na daną edycję Bike Atelier MTB Maratonu.

c) Wjazd na dystans PRO może zostać ograniczony limitem czasu. Informacja o wprowadzeniu limitu będzie podawana przed startem oraz na stronie internetowej cyklu z odpowiednim wyprzedzeniem.

d) Podczas zawodów obowiązuje elektroniczny system identyfikacji i pomiaru czasu przejazdu zawodników.

e) Limit pomiaru czasu (do klasyfikacji) będzie podawany każdorazowo przed wyścigiem za pośrednictwem strony internetowej cyklu oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Limit będzie zależny od długości i stopnia trudności trasy.

f) Zawodnik zostanie sklasyfikowany jeśli przejedzie właściwą trasę danego dystansu z zaliczeniem punktów kontrolnych. W przypadku niezadziałania zestawu startowego, zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego zgłoszenia tego faktu w punkcie pomiaru czasu (przy mecie).

g) Start we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu sektorowego. Szczegóły znajdują się w Zasadach startu sektorowego (załącznik do Regulaminu).

h) Opiekunowie zawodników niepełnoletnich zobowiązani są do ustawienia się na starcie w miejscu wskazanym przez Organizatora, za ostatnim zawodnikiem z danego sektora. Opiekun jedzie za swoim podopiecznym po jego torze jazdy „gęsiego”. Opiekunom zabrania się pchania lub ciągnięcia zawodników. Opiekun zobowiązany jest ustąpić miejsca na trasie innym zawodnikom, trzymając się z własnym podopiecznym prawej strony jazdy. Opiekunowie zawodników niepełnoletnich nie mogą startować na rowerze ze wspomaganiem elektrycznym. W przypadku niezastosowania się do wyżej wymienionych zasad, Organizator ma prawo nałożyć karę na zawodnika i jego Opiekuna (w wymiarze podanym w pkt. 12 Regulaminu).

i) W przypadku wycofania się z zawodów (w trakcie ich trwania) uczestnik ma obowiązek zgłoszenia Organizatorowi tego faktu – osobiście w punkcie pomiaru czasu lub smsem pod numerem:
502 488 611.

4.3. Bezpieczeństwo oraz zasady Fair Play

a) Zawodnicy podczas maratonu zobowiązani są do przestrzegania poleceń służb Organizatora.

b) Trasa będzie oznakowana i zabezpieczona przez służbę porządkową organizatora oraz ratowników. Pierwsza pomoc uczestnikowi zawodów będzie udzielona niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zdarzeniu przez ratowników z uwzględnieniem warunków terenowych, a w szczególności dostępności miejsca zdarzenia i możliwości dotarcia pojazdu ratowniczego.

c) Organizator zapewnia zabezpieczenie poszczególnych punktów trasy przez służby porządkowe zgodnie z limitami przedstawionymi przed każdym wyścigiem. Limity będą podawane za pośrednictwem strony internetowej Organizatora oraz bezpośrednio przed startem przez spikera. Zawodnicy w wyznaczonych punktach otrzymają informację o przekroczeniu limitu.

d) W trakcie maratonu dostępny jest numer alarmowy organizatora: 574 212 995.

e) Każdy uczestnik cyklu i opiekun jest zobowiązany do jazdy na sprawnym rowerze i w kasku. Brak kasku równoznaczny jest z dyskwalifikacją zawodnika.

f) Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie trzymając się w miarę możliwości najbliżej prawego brzegu trasy.

g) Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy czy też skrzyżowania. Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów, trudnych warunków technicznych panujących na danym obszarze.

h) Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy (jazda na wprost – równolegle do barierek ochronnych).

i) Zawodnicy podczas maratonu nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy. Niestosowne zachowania mogą zostać ukarane karą czasową lub dyskwalifikacją zawodnika.

4.4. Ruch drogowy

a) Maraton będzie się odbywał przy nieograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

b) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

c) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego.

4.5. Obowiązkowe oświadczenia i zgody zawodników

a) Start zawodnika w Bike Atelier MTB Maratonie 2020 możliwy jest jedynie po zaakceptowaniu przez niego niniejszego Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zasady przetwarzania danych określa Polityka prywatności stanowiąca załącznik do Regulaminu).

b) Akceptacja Regulaminu i zgoda na przetwarzanie danych osobowych następują tylko raz i obowiązują przez cały sezon 2020, zgodnie z kalendarzem edycji zawartym z pkt. 1.3.

c) Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się internetowo – następuje przez oznaczenie stosownych pól w elektronicznym formularzu rejestracyjnym. Akceptacja Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych – dla rejestrujących się w Biurze zawodów – następuje przez podpis na formularzu zgody.

d) Członkowie drużyn, którzy zdecydują się skorzystać z pakietu drużynowego, mogą upoważnić Kapitana Drużyny do dokonywania przez niego zgłoszeń ich uczestnictwa w kolejnych edycjach Bike Atelier MTB Maratonu 2020. Wzór upoważnienia stanowi załącznik do Regulaminu. Wyjątkiem jest pierwszy start, podczas którego uczestnik dokonuje zgłoszenia sam, jednocześnie akceptując Regulamin i Politykę prywatności.

e) Zgłaszając uczestnictwo w maratonie zawodnik oświadcza, że jest zdrowy i nie posiada przeciwwskazań medycznych do uprawiania długotrwałego i intensywnego wysiłku sportowego. Jednocześnie zawodnik ocenił stopień swoich możliwości fizycznych oraz charakter wydarzenia, a tym samym stopień ryzyka jaki wiąże się z udziałem w wyścigu. Zawodnik oświadcza również, że nie posiada objawów COVID-19, nie jest aktualnie chory oraz nie przebywa na obowiązkowej kwarantannie.

f) Start zawodnika niepełnoletniego możliwy jest po wcześniejszym złożeniu pisemnego oświadczenia rodzica lub opiekuna prawnego w Biurze Zawodów (jedno oświadczenie obowiązuje na wszystkich wyścigach, bez tego dokumentu zawodnik nie otrzyma numeru startowego), a także akceptacji przez niego Regulaminu i zasad przetwarzania danych osobowych. W/w oświadczenie stanowi załącznik do Regulaminu.

g) Zawodnicy niepełnoletni, którzy ukończyli 10 lat, zobowiązani są posiadać ważną kartę rowerową.

h) Zawodnikom zaleca się posiadanie indywidualnego ubezpieczenia OC i NNW.

 

5. Świadczenia dla zawodników

W ramach wpisowego zawodnik otrzymuje:

 • przejazd oznakowaną trasą,
 • elektroniczny pomiar czasu oraz wyniki,
 • ubezpieczenie NNW,
 • bufety na trasie,
 • ciepły posiłek regeneracyjny,
 • możliwość umycia roweru,
 • zabezpieczenie medyczne.

 

6. Program zawodów

Każda edycja maratonu przeprowadzona jest według programu publikowanego za pośrednictwem strony www.bikeateliermaraton.pl oraz dostępnego w miejscu startu maratonu.

7. Dystanse

Podczas każdej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2020 zostaną wytyczone dystanse na których będą rywalizować uczestnicy. Liczba dystansów oraz ich poziom trudności są dopasowane do lokalizacji, możliwości terenu w którym odbywa się wyścig oraz warunków organizacyjnych.

Dystans
Orientacyjna długość trasy
Klasyfikacja generalna
PRO
50 – 75 km
Tak
HOBBY
20 – 40 km
Tak
FAMILY
10 – 30 km
Tak
MINI
10 – 20 km
Nie

8. Kategorie

Zawodnicy przydzielani są do poszczególnych kategorii wiekowych na podstawie danych ze zgłoszenia. Kategorie są zdefiniowane dla każdego dystansu osobno.

Dystans PRO
Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
OPEN
P-OPEN-K Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
P-OPEN-M
ELITA (zawodnicy z licencjami)
ELITA-K Zawodnicy w kategorii ELITA są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
ELITA-M
KOBIETY
P-K16 16 – 29 lat 2004 – 1991
P-K30 30 – 39 lat 1990 – 1981
P-K40 40 – 49 lat 1980 – 1971
P-K50 50 lat i więcej 1970 i starsze
MĘŻCZYŹNI
P-M16 16 – 18 lat 2004 – 2002
P-M20 19 – 29 lat 2001 – 1991
P-M30 30 – 39 lat 1990 – 1981
P-M40 40 – 49 lat 1980 – 1971
P-M50 50 – 59 lat 1970 – 1961
P-M60 60 – 64 lata 1960 – 1956
P-M65 65 lat i więcej 1955 i starsi

 

Dystans HOBBY
Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
OPEN
H-OPEN-K Zawodnicy w kategorii OPEN są klasyfikowani bez podziału na kategorie wiekowe.
H-OPEN-M
KOBIETY
H-K14 14 – 15 lat 2006 – 2005
H-K16 16 – 18 lat 2004 – 2002
H-K20 19 – 29 lat 2001 – 1991
H-K30 30 – 39 lat 1990 – 1981
H-K40 40 – 49 lat 1980 – 1971
H-K50 50 lat i więcej 1970 i starsze
MĘŻCZYŹNI
H-M14 14 – 15 lat 2006 – 2005
H-M16 16 – 18 lat 2004 – 2002
H-M20 19 – 29 lat 2001 – 1991
H-M30 30 – 39 lat 1990 – 1981
H-M40 40 – 49 lat 1980 – 1971
H-M50 50 – 59 lat 1970 – 1961
H-M60 60 – 64 lata 1960 – 1956
H-M65 65 lat i więcej 1955 i starsi

 

Dystans FAMILY
Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
DZIEWCZĘTA
F-D0 do 9 lat 2011 i młodsze
F-D1 10 – 11 lat 2010 – 2009
F-D2 12 – 13 lat 2008 – 2007
CHŁOPCY
F-C0 do 9 lat 2011 i młodsi
F-C1 10 – 11 lat 2010 – 2009
F-C2 12 – 13 lat 2008 – 2007

 

Dystans MINI
Kod kategorii Wiek Rok urodzenia
KOBIETY
M-OPEN-K 14 lat i więcej 2006 i starsi
MĘŻCZYŹNI
M-OPEN-M 14 lat i więcej 2006 i starsi

9. Drużyna

a) Jako drużyna traktowana jest formalna lub nieformalna grupa zawodników reprezentująca stowarzyszenie, klub sportowy, firmę, placówkę oświatową lub inną jednostkę organizacyjną.

b) Warunkiem weryfikacji drużyny jest rejestracja minimum 4 zawodników.

c) Zawodnicy w kategoriach ELITA-M oraz ELITA-K nie wchodzą w skład drużyny, są klasyfikowani wyłącznie indywidualnie.

d) Zakazana jest migracja między drużynami w trakcie trwania sezonu.

e) Można dopisywać kolejnych zawodników do danej drużyny w czasie sezonu, zgłoszeń należy dokonywać na adres maraton@bikeateliermaraton.pl.

f) Zawodnicy przypisani do danej drużyny powinni wskazać Kapitana Drużyny. Uprawnienia Kapitana Drużyny:

 • dokonywanie zgłoszeń w imieniu zawodników drużyny na poszczególne edycje maratonu;
 • rozliczanie drużynowych płatności pakietowych w przypadku posiadania przez drużynę wykupionego pakietu (w tym przypisywanie płatności dla poszczególnych zawodników);
 • reprezentowanie drużyny w kontakcie z Organizatorem.

g) Zmianę Kapitana Drużyny należy zgłaszać elektronicznie na adres maraton@bikeateliermaraton.pl.

 

10. Klasyfikacja

10.1. Klasyfikacja indywidualna

a) Klasyfikacja dla pojedynczej edycji

Klasyfikacja indywidualna dla pojedynczej edycji Bike Atelier MTB Maratonu 2020 będzie przeprowadzona osobno na wszystkich dystansach, na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych. Zwycięzcami w poszczególnych kategoriach wiekowych zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają prawidłowo trasę.

b) Klasyfikacja generalna cyklu

Ze względu na obowiązujące w Polsce obostrzenia oraz sytuację związaną z pandemią COVID-19 klasyfikacja generalna cyklu zostanie ogłoszona tylko pod warunkiem przeprowadzenia wszystkich maratonów zawartych w kalendarzu na sezon 2020 i według niniejszego Regulaminu.

Klasyfikacja indywidualna dla całego cyklu Bike Atelier MTB Maraton 2020 (zwana też klasyfikacją generalną) będzie przeprowadzona osobno na dystansach PRO i HOBBY, na podstawie regulaminowych kategorii wiekowych oraz w kategorii OPEN (kategoria OPEN nie obejmuje zawodników startujących w kategoriach ELITA-K i ELITA-M), niezależnie dla kobiet i mężczyzn.

Zwycięzcą w klasyfikacji generalnej (klasyfikacja w kategoriach wiekowych oraz w kategorii OPEN) zostanie zawodnik, który zdobędzie największą liczbę punktów w swoich 3 najlepszych startach. Warunkiem pojawienia się w klasyfikacji generalnej dla dystansów PRO i HOBBY jest start w nie mniej niż 3 edycjach Bike Atelier MTB Maratonu 2020.

Klasyfikacja generalna będzie prowadzona na podstawie punktów zdobywanych przez zawodników w czasie poszczególnych edycji Bike Atelier MTB Maratonu. Punkty będą naliczane niezależnie w kategoriach wiekowych i w kategorii OPEN, według zasad przedstawionych w Regulaminie.

Zasady naliczania punktów w klasyfikacji generalnej (w kategoriach wiekowych oraz ELITA):

 • Dystans PRO – kategorie ELITA
  Punktacja naliczana zgodnie z tabelą:

  Miejsce
  Liczba punktów
  1
  50
  2
  40
  3
  32
  4
  26
  5
  21
  6
  17
  7
  14
  8
  12
  9
  11
  10
  10
  11
  9
  12
  8
  13
  7
  14
  6
  15
  5
  16
  4
  17
  3
  18
  2
  19
  1
  20
  1

  Zawodnikom poniżej 20. miejsca nie będą naliczane punkty.

 • Dystans PRO – kategorie wiekowe

 • Dystans HOBBY

Zasady naliczania punktów w klasyfikacji generalnej (w kategorii OPEN osobno dla kobiet i mężczyzn):

 • Dystans PRO – kategorie wiekowe

 • Dystans HOBBY

W przypadku równej liczby punktów o lepszym miejscu decyduje najlepsze miejsce ze wszystkich edycji (w kategorii której dotyczy klasyfikacja), w następnej kolejności decyduje lepsze miejsce w ostatnim wyścigu zaliczanym do punktacji (w kategorii której dotyczy klasyfikacja).

10.2. Klasyfikacja drużynowa

Klasyfikacja drużynowa jest oparta na indywidualnych wynikach zawodników danej drużyny. Klasyfikacja drużynowa jest prowadzona tylko na dystansach PRO i HOBBY. Będą prowadzone dwie klasyfikacje: OPEN oraz SPORTOWA. Drużyna w danej edycji jest klasyfikowana tylko wtedy, gdy startuje minimum 4 jej zawodników.

a) Klasyfikacja drużynowa OPEN

Zwycięzcą jest drużyna, która zbierze największą liczbą punktów w poszczególnych edycjach. Punkty będą liczone na podstawie wyniku czterech najlepszych zawodników danej drużyny – liczonych w kategorii OPEN.

b) Klasyfikacja drużynowa SPORTOWA

Zwycięzcą jest drużyna, która zbierze największą liczbę punktów w poszczególnych edycjach. Punkty będą liczone na podstawie wyników w kategoriach wiekowych (dla dystansów PRO i HOBBY). Do klasyfikacji zostaną zaliczone punkty czterech zawodników danej drużyny, którzy uzyskali najlepszy wynik punktowy w kategoriach wiekowych – dotyczy zarówno dystansu PRO i HOBBY (z danej kategorii wiekowej będą brane pod uwagę tylko punkty jednego – najlepszego zawodnika danej drużyny). Punkty do klasyfikacji drużynowej będą liczone zgodnie z zasadami klasyfikacji indywidualnej.

10.3. Dodatkowe klasyfikacje

Możliwe jest wprowadzenie dodatkowych klasyfikacji dla poszczególnych wyścigów, będą one jednak niezależne od klasyfikacji indywidualnej i drużynowej (np. klasyfikacja mieszkańców lub branżowa). W przypadku takich klasyfikacji zasady przydzielania punktów i miejsc ustalane są niezależnie, zgodnie z założeniami danej klasyfikacji.

11. Trofea i nagrody

a) W każdej edycji zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody, przydzielane na podstawie klasyfikacji dla poszczególnych kategorii.

Dystans PRO Kategorie ELITA-K oraz ELITA-M Miejsca od 1 do 3 Trofea sportowe i nagrody
Kategorie wiekowe Miejsca od 1 do 3 Trofea sportowe i nagrody
Dystans HOBBY Kategorie wiekowe Miejsca od 1 do 3 Trofea sportowe i nagrody
Dystans FAMILY Kategorie wiekowe Miejsca od 1 do 3 Trofea sportowe i nagrody
Dystans MINI Kategorie M-OPEN-K oraz M-OPEN-M Miejsca od 1 do 3 Trofea sportowe

W przypadku wprowadzenia dodatkowych dystansów i konkurencji podczas poszczególnych edycji Bike Atelier MTB Maraton 2020 informacje o nagrodach i trofeach będą zamieszczane na stronie internetowej www.bikeateliermaraton.pl

b) Trofea i nagrody wręczane będą wyłącznie w dniu rozgrywania maratonu. Godziny dekoracji określa program poszczególnych wyścigów. W przypadku zawodników, którzy dojadą do mety w trakcie lub po dekoracji, istnieje możliwość odbioru nagród i trofeów w czasie późniejszym.

c) W klasyfikacji generalnej cyklu na każdym z dystansów zostaną wręczone trofea sportowe i nagrody.

Dystans PRO Kategorie P-OPEN-K oraz P-OPEN-M Miejsca od 1 do 3 Trofea sportowe i nagrody
Kategorie ELITA-K oraz ELITA-M Miejsca od 1 do 3 Trofea sportowe i nagrody
Kategorie wiekowe Miejsca od 1 do 5 Trofea sportowe i nagrody
Dystans HOBBY Kategorie H-OPEN-K oraz H-OPEN-M Miejsca od 1 do 3 Trofea sportowe i nagrody
Kategorie wiekowe Miejsca od 1 do 5 Trofea sportowe i nagrody
Klasyfikacja drużynowa OPEN Miejsca od 1 do 3 Trofea sportowe
Klasyfikacja drużynowa SPORT Miejsca od 1 do 3 Trofea sportowe

 

d) Niestawienie się zawodnika lub jego reprezentanta na dekoracji oznacza przepadek trofeum i nagrody (za wyjątkiem zawodników, którzy dojadą do mety po dekoracji lub w jej trakcie).

e) Odbiór nagród może rodzić obowiązki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

12. Kary

a) W przypadku naruszenia Regulaminu Organizator może przyznać następujące kary:

 • upomnienie,
  kara czasowa
  – start z wyższego sektora niż przyznany
  * dystans PRO – 40 min.
  * dystans HOBBY – 20 min.
  – pchanie lub ciągnięcie zawodnika przez innego zawodnika lub opiekuna – 20 min.
  – jazda opiekuna przed zawodnikiem niepełnoletnim – 20 min.
  – jazda w przeciwnym kierunku niż kieru nek maratonu (podczas trwania wyścigu) – 30 min.
 • dyskwalifikacja
  – śmiecenie na trasie poza strefą bufetową, dyskwalifikacja na danej edycji. (dyskwalifikacja na danej edycji, a w przypadku powtarzających się tego typu sytuacji – dyskwalifikacja z całego cyklu),
  – skrócenie trasy
  – ominięcie punktu kontrolnego
  – korzystanie z rowerów elektrycznych zarówno przez zawodników jak i opiekunów

Sytuacje opisane powyżej są incydentami występującymi najczęściej. W przypadku innych kwestii spornych organizator zastrzega sobie prawo do wyznaczenia kar nie ujętych powyżej.

b) Dyskwalifikacja z cyklu nie uprawnia zawodnika do zwrotu wpłaconego wpisowego.

c)  Wniosek o ukaranie danego zawodnika do Organizatora lub Sędziego Głównego maratonu może złożyć:

 • obsługa maratonu,
 • osoby odpowiedzialne za zabezpieczenie trasy,
 • minimum dwóch zawodników lub opiekunów,
 • zawodnik z dowodem w postaci nagrania lub fotografii (na której widoczny jest numer zawodnika).

d) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga Organizator w porozumieniu z Sędzią Głównym maratonu.

 

13. Protesty

a) Protesty można składać w dniu zawodów, do 15 minut przed dekoracją każdego z dystansów (słownie). Po tym czasie, można składać protesty pisemnie lub drogą elektroniczną (maraton@bikeateliermaraton.pl).

b) Uwzględnione protesty i uwagi do wyników zgłoszone po dekoracjach, będą brane pod uwagę tylko do wyników końcowych (Organizator nie przewiduje powtórek dekoracji oraz zmian w przyznanych nagrodach).

c) Decyzja ostateczna należy do Organizatora.

d) Uwagi do własnych wyników można zgłaszać drogą elektroniczną (wyniki@bikeateliermaraton.pl) najpóźniej na trzy dni po terminie maratonu, którego dotyczą.

 

14. Informacje dodatkowe

a) Organizator zastrzega sobie prawo zmian niniejszego Regulaminu, informując o tym uczestników Bike Atelier MTB Maratonu 2020 (aktualny regulamin jest dostępny w Biurze Zawodów i stronie internetowej www.bikeateliermaraton.pl).

b) Organizator zastrzega sobie prawo do przełożenia maratonu lub jego odwołania w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych czy też innych zdarzeń uznawanych za działanie „siły wyższej”.

c) W przypadku zaistnienia sytuacji niebezpiecznych, w tym zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych i innych uznawanych za działanie „siły wyższej” Organizator zastrzega sobie prawdo do przerwania wyścigu w trakcie jego trwania. Informację o przerwaniu wyścigu zawodnicy otrzymają za pośrednictwem wiadomości SMS (na numer podany w trakcie zgłoszenia), a także za pośrednictwem obsługi maratonu na trasie wyścigu.

d) W sprawach nieuregulowanych przez niniejszy Regulamin, decyzje i rozstrzygnięcia będą leżały po stronie Organizatora w oparciu o przepisy prawa i zasady rywalizacji Fair Play.

 

Załączniki do Regulaminu: